Trwa ładowanie...
d4j888r

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d4j888r
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody 29 066 48 246 6 951 11 652
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 651 -14 690 -4 461 -3 548
Zysk (strata) brutto za okres -30 410 -25 093 -7 273 -6 061
Zysk (strata) netto za okres -31 530 -23 451 -7 541 -5 664
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -31 530 -23 095 -7 541 -5 578
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36 324 -1 416 -8 687 -342
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 766 -287 -662 -69
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 838 2 317 5 940 560
Przepływy pieniężne netto, razem -14 252 614 -3 409 148
Aktywa razem 293 582 189 490 71 812 42 902
Zobowiazania długoterminowe 21 570 21 121 5 276 4 782
Zobowiązania krótkoterminowe 40 869 93 347 9 997 21 135
Kapitał własny ogółem 231 143 75 022 56 539 16 986
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 231 143 70 904 56 539 16 053
Kapitał zakładowy 198 537 59 331 48 261 13 433
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jednoski dominującej (w zł/EURO) -0,04 -0,10 -0,01 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 0,23 0,23 0,06 0,05
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego KB DOM S.A.
Przychody 363 89 87 21
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 519 -12 773 -3 233 -3 085
Zysk (strata) brutto za okres -30 111 -19 025 -7 201 -4 595
Zysk (strata) netto za okres -31 224 -18 681 -7 468 -4 512
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 100 2 999 -6 960 724
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 821 36 436 9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 263 -3 056 6 520 -738
Przepływy pieniężne netto, razem -16 -21 -4 -5
Aktywa razem 249 194 108 872 60 954 24 650
Zobowiazania długoterminowe 60 316 15 72
Zobowiązania krótkoterminowe 18 612 31 078 4 553 7 036
Kapitał własny 226 637 77 478 55 437 17 542
Kapitał zakładowy 198 537 59 331 48 563 13 433
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,04 -0,08 -0,01 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 0,23 0,25 0,06 0,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KBDOMRapsks_IV kw_12rverost.pdf Skonsolidowany raport za IV kw. 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j888r

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 84-110 | | Krokowa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kartoszyno, ul. Budowlana | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 058 670 60 55 | | 058 670 60 55 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kbdom.eu | | www.kbdom.eu | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2013-02-28 Adam Stroniawski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j888r

Podziel się opinią

Share
d4j888r
d4j888r