Trwa ładowanie...
d8u7i0y
espi

KRAKCHEMIA S.A. - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A. (2/2011)

KRAKCHEMIA S.A. - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A. (2/2011)

Share
d8u7i0y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że umową z dnia 24.01.2011 r. Spółka przedłużyła do dnia 23.01.2012 roku, obecną umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, w kwocie 8,8 mln zł, zawartą z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).Zabezpieczenia kredytu nie uległy zmianie i stanowią je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia należności handlowych wystawionej przez TU Euler Hermes S.A. (w zakresie kontrahentów objętych przelewem wierzytelności na rzecz Banku).Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu?bieżące finansowanie działalności Spółki.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8u7i0y

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2011-01-24 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8u7i0y

Podziel się opinią

Share
d8u7i0y
d8u7i0y