Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

KRAKCHEMIA S.A. - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA (15/2013)

KRAKCHEMIA S.A. - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA (15/2013)
Share
d40emz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 17.06.2013 r. Spółka podpisała aneks nr 3 do umowy kredytowej zawartej dnia 18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank). Zmianie ulegają okres wykorzystania limitu, limit i sublimity kredytu wielocelowego, oprocentowanie limitu oraz zabezpieczenia kredytu. Zgodnie z aneksem nr 3 okres wykorzystania limitu został przedłużony do 16.06.2016 r. Limit kredytu wielocelowego został zwiększony o kwotę 10.000 tys. zł, do wysokości 55.000 tys. zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż: - limit kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 33.000 tys. zł, - limit kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 29.000 tys. zł na finansowanie gwarancji bankowych i zobowiązań mogących powstać z tytułu realizacji gwarancji w obrocie krajowym do wysokości 27.000 tyś. zł oraz akredytyw dokumentowych wynikających z wykonywanej działalności do kwoty 2.000 tys. zł. Łączna suma wykorzystania
poszczególnych sublimitów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 55.000 tys. zł. Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M. Zmianie uległa marża Banku. Zabezpieczenie umowy stanowią: hipoteki kaucyjne do kwoty 4.887 tys. zł (poprzednio 4.398 tys. zł), zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasy) do wysokości 35.000 tys. zł (poprzednio 20.000 tys. zł) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przelew wierzytelności obecnych i przyszłych wynikających ze współpracy handlowej z wybranymi kontrahentami w kwocie nie niższej niż 15.000 tys. zł (poprzednio 10.000 tys. zł) kwartalnie, blokada środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej w wysokości 3.000 tys. zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego w BRE BANK S.A. Oddział w Krakowie, klauzula potrącenia z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez PKO BP
SA Oddział 6 w Krakowie. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRAKCHEMIA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-832 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Płk. Dąbka 10 10
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
945-19-23-562 357220430
(NIP) (REGON)
d40emz8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2013-06-17 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8