Trwa ładowanie...
d37dbtp
espi

KREDYT INKASO S.A. - Informacja o spadku poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt In...

KREDYT INKASO S.A. - Informacja o spadku poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. (5/2014)
Share
d37dbtp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o spadku poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o spadku poniżej progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. od Querqus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o poniższej treści: "Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych1. Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy, niniejszym Querqus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych ? QUERQUS Parasolowy SFIO, QUERQUS Absolute Return FIZ oraz QUERQUS Absolutnego Zwrotu FIZ2 zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KREDYT INKASO S.A. oraz o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce. Zejście przez Fundusze poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zbycia akcji spółki na rynku regulowanym w dniu 19 lutego 2014 r.
Przed zmianą udziału Fundusze posiadał 650 999 akcji Spółki co stanowiło 5,03% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 650 999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 19 lutego 2014 r. Fundusze posiadały 612 578 akcji Spółki, co stanowiło 4,74% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 612 578 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. ______________ 1Dz.U. N4 184 poz. 1539 z późn.zm.;dalej "Ustawa" 2 dalej "Fundusze" 3dalej ?Spółka" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report no. 5/2014 Date of issue: 21 February 2014 Abbreviated name of the Issuer: Kredyt Inkaso S.A. Subject: Information on decrease below 5 % share in the general number of votes in Kredyt Inkaso S.A. Legal basis: Art.70, pt.1 of the act of 29 July 2005 r. on public offer and introducing financial instruments into the organized trade system and on public companies Contents of the report: Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that today, it has been informed on decrease below 5 % share in the general number of votes in Kredyt Inkaso S.A. by Querqus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A of the following content: „Notice on the basis of art. 69 section 1 of the act of 29 July 2005 r. on public offer and introducing financial instruments into the organized trade system and on public companies1. According to art. 69 section 1 of the Act Querqus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. acting in the name of managed investment funds – QUERQUS Parasolowy SFIO, QUERQUS Absolute
Return FIZ and QUERQUS Absolutnego Zwrotu FIZ2, informs that the Funds jointly decreased their share in the share capital of the company KREDYT INKASO S.A. and decreased below threshold of 5% in the general number of votes in the Company. The Funds decreased below threshold of 5% of general number of votes in the Company resulting from selling the company’s shares on the regulated market on 19 February 2014. The Funds prior to change of threshold owned 650 999 of the Company shares which constituted 5,03% of the Company’s share capital. The shares owned entitled to 650 999 votes at the Company’s General Assembly, which constituted 5,03% of the general number of votes at the General Assembly. The Funds on 19 February 2014 owned 612 578 of the Company shares, which constituted 4,74% of the Company’s share capital. The shares owned entitled to 612 578 votes at the Company’s General Assembly, which constituted 4,74% of the general number of votes at the General Assembly. ______________ 1Journal of
Laws No 184 item 1539, as amended; referred to as “the Act” 2 referred to as “the Funds” 3 referred to as “the Company”” | |

d37dbtp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37dbtp

Podziel się opinią

Share
d37dbtp
d37dbtp