Trwa ładowanie...
d3sb7i4

KREZUS SA - Ustanowienie tekstu jednolitego Statutu Spółki (11/2013)

KREZUS SA - Ustanowienie tekstu jednolitego Statutu Spółki (11/2013)

Share
d3sb7i4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREZUS SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie tekstu jednolitego Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku w związku z uchwałą nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 października 2012 roku ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Spółka działa pod firmą "Krezus Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy Krezus S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Artykuł 2 Siedzibą Spółki jest Toruń. Artykuł 3 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Artykuł 4 Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037). Artykuł 5 5.1.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 5.2.Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 6 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł 7 7.1.Przedmiotem działalności
Spółki jest: 1)nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; 2)nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji; 3)nabywanie innych papierów wartościowych; 4)wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych; 5)rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi; 6)udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom; 7)zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki. 7.2.Przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z. 7.3.Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na: 1)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 2)pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 3)kupno i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 4)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 5)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); 6)zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD
68.32.Z); 7)restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 8)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 9)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); 10)górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z); 11)górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z); 12)górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z); 13)górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z); 14)wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z); 15)wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z); 16)pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z) 17)działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z); 18)działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z); 19)produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z); 20)sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z); 21)działalność w
zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); III. KAPITAŁ SPÓŁKI Artykuł 8 8.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.470.299,20 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych i dzieli się na 13.675.748 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 13.675.748, o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda oraz 41.027.244 (słownie: czterdzieści jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 41.027.244, o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. 8.2.Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. 8.3.Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 8.4.Spółka
może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w tym w szczególności w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzedaży. Artykuł 8a 1.Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 540.000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji do 5.400.000 (słownie: pięciu milionów czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja, przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2.Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może wykonać przez okres do dnia 31 października 2014 roku. 3.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. 4.Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie nie niższa niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję. Uchwała
Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5.Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej. Artykuł 9 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Artykuł 10 Spółka może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz obligacje, w tym w szczególności obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. IV. ORGANY SPÓŁKI Artykuł 11 Organami Spółki są: A.Zarząd. B.Rada Nadzorcza. C.Walne Zgromadzenie. A. ZARZĄD Artykuł 12 12.1.Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję. 12.2.Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu. 12.3.Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może odwołać cały skład
Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu, przed upływem kadencji. Artykuł 13 13.1.Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. 13.2.Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określić w sposób szczegółowy regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd. Artykuł 14 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem zdania następnego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wystarczy działanie jedynego członka Zarządu. Artykuł 15 15.1.W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi, reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do
dokonywania takich czynności prawnych. 15.2.Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą i obowiązujące przepisy. B. RADA NADZORCZA Artykuł 16 16.1.Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 16.2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 16.3.W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. 16.4.Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 16.3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 16.5.Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie art.
16.4. Artykuł 17 17.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 17.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Artykuł 18 18.1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał. 18.2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Artykuł 19 19.1.Z zastrzeżeniem postanowień art. 19.2 i 19.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, przy czym za prawidłowe
zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na ten sposób informowania, poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany numer lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały także w przypadku, jeżeli pomimo braku zawiadomienia poszczególnych członków, będą oni obecni na posiedzeniu Rady i wyrażą zgodę na udział w posiedzeniu. 19.2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 19.3.Rada Nadzorcza może podjąć uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej lub przy pomocy poczty elektronicznej. Uchwały podejmowane w sposób opisany w niniejszym art. będą ważne, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały w sposób wskazany w art. 19.1. powyżej. 19.4.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 19.2. i 19.3. nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 19.5.Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Artykuł 20 Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Artykuł 21 21.1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw
Spółki. 21.2.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: a)ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie; b)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; c)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b); d)ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; e)zawierania umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków lub całego Zarządu; f)delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; g)(skreślony) h)wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. 21.3.(skreślony) 21.4.W przypadku Rady Nadzorczej liczącej
nie więcej niż 5 (pięciu) członków powołanie Komitetu Audyt nie jest konieczne. W takim przypadku wykonywanie zadań Komitetu Audytu powierza się całej Radzie Nadzorczej. Artykuł 22 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. C. WALNE ZGROMADZENIE Artykuł 23 23.1.Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego. 23.2.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z określeniem spraw wnoszonych pod obrady lub projektami uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad. 23.3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. W sytuacji, gdy akcjonariusze, o których mowa powyżej, skorzystają z przysługującego im prawa do zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd spółki zobowiązany jest niezwłocznie ogłosić o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany w art. 402? § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 23.4.Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może również zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie określonym w niniejszym Statucie. Art. 23.3 zdanie 2 Statutu stosuje się odpowiednio. Artykuł 24 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Artykuł 25 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Toruniu. Artykuł 26 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. Artykuł 27 27.1.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; b) podjęcie uchwały co do podziału zysku albo o pokryciu straty; c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. 27.2.Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych
poniżej podejmowane są większością ? (trzech czwartych) głosów: a) zmiana Statutu Spółki; b)emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; c)umorzenie akcji; d)obniżenie kapitału zakładowego; e)zbycie przedsiębiorstwa Spółki; f)połączenie Spółki z inną spółką; g)rozwiązanie Spółki. 27.3.(skreślony) 27.4.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności i przekonaniu tej osoby, były w najlepszym interesie Spółki. Artykuł 28 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie
zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Artykuł 29 29.1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. 29.2.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. V. GOSPODARKA SPÓŁKI Artykuł 30 Rok obrotowy Spółki obejmuje okres 12 kolejnych miesięcy przypadających w okresie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do dnia 30 listopada następnego roku. Artykuł 31 (skreślony) Artykuł 32 Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2b Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

| | | KREZUS Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Wiesław Jakubowski p.o. Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4