Trwa ładowanie...
da655qs

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
da655qs
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody ze sprzedaży 133 233 120 117 32 113 28 671
Zysk na działalności operacyjnej 60 701 51 438 14 631 12 278
Zysk brutto 49 929 39 084 12 034 9 329
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 50 596 39 967 3 350 9 540
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 431 78 823 12 396 18 815
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy (44 920) (269 271) (10 827) (64 274)
Wpłaty od osób zadłużonych 187 229 153 791 45 128 36 709
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 274 (737) 66 (176)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (84 093) (44 160) (20 269) (10 541)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (32 388) 33 926 (7 807) 8 098
Rozwodniony zysk na jedną akcję 2,84 2,30 0,68 0,55
Średnia liczba akcji (w tys. sztuk) 17 110 16 959 17 110 16 959
Zysk na jedną akcję 2,96 2,36 0,71 0,56
Stan na 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Aktywa razem 1 457 275 1 516 647 356 389 355 828
Zobowiązania długoterminowe 635 740 721 524 155 476 169 280
Zobowiązania krótkoterminowe 183 619 210 040 44 906 49 279
Kapitał własny 637 916 585 083 156 008 137 269
Kapitał akcyjny 17 110 17 110 4 184 4 014
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 37,28 34,20 9,12 8,02
Wybrane dane dotyczące Jednostki Dominującej 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014- 31.03.2014 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014- 31.03.2014
Przychody ze sprzedaży 25 579 24 462 6 165 5 839
Zysk na działalności operacyjnej (11 793) (8 613) (2 842) (2 056)
Zysk brutto (22 856) 44 408 (5 509) 10 600
Zysk netto (21 992) 45 417 (5 301) 10 841
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 613) (8 089) (2 317) (1 931)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 428 43 932 2 996 10 486
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (20 262) (17 241) (4 884) (4 115)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (17 447) 18 602 (4 205) 4 440
Rozwodniony zysk na jedną akcję (1,23) 2,61 (0,30) 0,62
Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 17 110 16 959 17 110 16 959
Zysk na jedną akcję (1,29) 2,68 (0,31) 0,64
Stan na 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Aktywa razem 1 264 237 1 287 526 309 180 302 073
Zobowiązania długoterminowe 632 612 736 964 154 711 172 903
Zobowiązania krótkoterminowe 186 002 85 684 45 488 20 103
Kapitał własny 445 624 464 878 108 981 109 067
Kapitał akcyjny 17 110 17 110 4 184 4 014
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 26,04 27,17 6,28 6,49
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w nastepujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pienieżnych przeliczono według krusu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: - za okres bieżący - 4,1489 - za okres porównawczy - 4,1894 - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: - za okres bieżący - 4,0890 - za okres porównawczy - 4,2623
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport okresowy 2015 Q1 doc.pdf Raport okresowy 2015 Q1

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-116 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołowska | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@kruksa.pl | | www.kruk.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-10 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2015-05-10 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2015-05-10 Urszula Okarma Członek Zarządu
2015-05-10 Iwona Słomska Członek Zarządu
2015-05-10 Michał Zasępa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da655qs

Podziel się opinią

Share
da655qs
da655qs