Trwa ładowanie...
d4motds
espi

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

KRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

Share
d4motds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży 245 111 190 608 58 431 47 165
Zysk na działalności operacyjnej 96 709 72 252 23 054 17 878
Zysk przed opodatkowaniem 58 355 53 270 13 911 13 181
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 53 937 52 134 12 858 12 900
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 426 (275 822) 1 055 (68 250)
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy (190 236) (425 592) (45 350) (105 310)
Wpłaty od dłużników 331 959 234 208 79 135 57 953
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 560) (2 953) (849) (731)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 402 289 147 2 003 71 547
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 9 268 (10 372) 2 209 (2 566)
Średnia liczba akcji (w tys. sztuk) 16 900 16 304 16 900 16 304
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,19 3,20 0,76 0,79
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,18 3,20 0,76 0,79
Stan na 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
Aktywa razem 878 904 800 466 213 648 181 462
Zobowiązania długoterminowe 344 863 339 497 83 831 76 963
Zobowiązania krótkoterminowe 245 419 222 586 59 657 50 459
Kapitał własny 288 622 238 383 70 159 54 040
Kapitał akcyjny 16 900 16 900 4 108 3 831
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 17,07 14,09 4,15 3,19
Wybrane dane dotyczace Jednostki Dominującej 01.01.-30.09.2012 01.01.- 30.09.2011 01.01.-30.09.2012 01.01.- 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży 71 720 56 634 17 097 14 014
Strata na działalności operacyjnej (11 997) (15 324) (2 860) (3 792)
Zysk przed opodatkowaniem 15 850 (6 816) 3 778 (1 687)
Zysk netto 11 649 (7 715) 2 777 (1 909)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 797 (27 383) 2 335 (6 776)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 299) (262 812) (786) (65 031)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 519 289 333 2 031 71 593
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 15 018 (862) 3 580 (213)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,69 (0,47) 0,16 (0,12)
Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 16 900 16 900 16 900 16 900
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,69 (0,47) 0,16 (0,12)
Stan na 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
Aktywa razem 683 983 649 719 166 265 147 102
Zobowiązania długoterminowe 344 595 339 272 83 766 76 814
Zobowiązania krótkoterminowe 217 834 202 469 52 952 45 841
Kapitał własny 121 554 107 978 29 548 24 447
Kapitał akcyjny 16 900 16 900 4 108 3 826
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 7,69 6,47 1,83 1,60
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:- za okres bieżący - 4,1948- za okres poprzedni - 4,0413- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:- za okres bieżący - 4,1138- za okres poprzedni - 4,4168
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
raport okresowy 2012 Q3.pdf Raport okresowy 2012 Q3

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4motds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-11 | | | | | | | |
| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-09 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2012-11-09 Rafał Janiak Członek Zarządu
2012-11-09 Urszula Okarma Członek Zarządu
2012-11-09 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2012-11-09 Iwona Słomska Członek Zarządu
2012-11-09 Michał Zasępa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4motds

Podziel się opinią

Share
d4motds
d4motds