Trwa ładowanie...
d3z34wm
espi

KRUK S.A. - Zawiadomienie od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 10% ...

KRUK S.A. - Zawiadomienie od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w KRUK S.A. (58/2014)
Share
d3z34wm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w KRUK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku otrzymał od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej [?] o następującej treści: ?Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j.) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Kruk S.A. (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, zawartych w dniu 12 listopada 2014 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (?Aviva OFE?) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 13 listopada 2014 roku Aviva OFE posiadał 1.726.165 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,14% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.726.165 głosów na
Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,14% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu wyżej wymienionych transakcji, na dzień 14 listopada 2014 roku Aviva OFE posiadał 1.676.165 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,85% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.676.165 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,85% ogólnej liczby głosów. Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza także dalszego zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka
inwestycji.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)
d3z34wm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2014-11-19 Urszula Okarma Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z34wm

Podziel się opinią

Share
d3z34wm
d3z34wm