Trwa ładowanie...
dxu3ted
dxu3ted

Kruk zdecydował o emisji do 150 tys. obligacji serii AA2 o wartości 150 mln zł

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 150 000 niezabezpieczonych obligacji serii AA2 o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji, podał Kruk. Emisja zostanie przeprowadzona najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.
Share
dxu3ted

"Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie obligacji zostanie ustalone przez zarząd emitenta na podstawie przeprowadzonego procesu budowania książki popytu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach" - czytamy w komunikacie.

Kruk podał, że środki finansowe pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji zamierza przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst lub BondSpot.

dxu3ted

Na koniec grudnia 2015 r. według oszacowanej wartości, Kruk posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 942 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 890 mln zł oraz nie posiadał zobowiązań przeterminowanych.

"Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla emitenta i jego grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie grupa kapitałowa Kruk poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności" - czytamy dalej.

Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne grupy, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez spółkę.

Zarząd zakłada, że poziom zadłużenia grupy kapitałowej Kruk do czasu całkowitego wykupu obligacji, jak również w najbliższych latach może nadal rosnąć.

dxu3ted

"Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, zarząd zobowiąże się w warunkach emisji obligacji, że do dnia wykupu obligacji będzie utrzymywać wskaźnik zadłużenia dla grupy kapitałowej Kruk na poziomie nie wyższym niż 3,0"- czytamy dalej.

Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)

dxu3ted

Podziel się opinią

Share
dxu3ted
dxu3ted