Trwa ładowanie...
d452r5v
d452r5v
espi

KRUSZWICA - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwic...

KRUSZWICA - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku. (10/2013)
Share
d452r5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2013 roku uchwałą nr 8/2013 podjęło decyzję o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 4.847.939,52 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i 52/100 groszy) w następujący sposób: a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.528.564,39 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i 39/100) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,11 zł (zero złotych 11/100 groszy) na jedną akcję; b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.319.375,13 zł (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i 13/100 groszy) na kapitał rezerwowy. ZWZ Spółki ustaliło dzień dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy na 03 września 2013 roku. Podstawa prawna: Par. 38.1. pkt 11
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległości 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)
d452r5v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Jacek Michalak Członek zarządu
2013-06-20 Sławomir Werbiński Prokurent Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d452r5v

Podziel się opinią

Share
d452r5v
d452r5v