Trwa ładowanie...
d1yxf11

KRUSZWICA - Raport roczny R 2014

KRUSZWICA - Raport roczny R 2014

Share
d1yxf11
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 3013
Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2 487 070 2 663 113 593 672 632 418
Zysk / (strata) operacyjny 152 941 149 753 36 508 35 562
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 150 568 134 178 35 941 31 864
Zysk / (strata) netto 121 100 107 683 28 907 25 572
Ilość akcji (w szt.) 22 986 949 22 986 949 22 986 949 22 986 949
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 5,27 4,68 1,26 1,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 401 905 241 971 95 936 57 462
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 403) (11 582) (5 109) (2 750)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (242 706) (231 319) (57 935) (54 932)
Przepływy pieniężne netto, razem 137 796 (930) 32 892 (221)
na 31/12/2014 na 31/12/2013 na 31/12/2014 na 31/12/2013
Aktywa trwałe 363 797 400 252 85 352 96 511
Aktywa obrotowe 590 897 686 522 138 633 165 539
Aktywa razem 954 694 1 086 774 223 986 262 050
Zobowiązania długoterminowe 6 091 5 300 1 429 1 278
Zobowiązania krótkoterminowe 150 169 345 832 35 232 83 389
Kapitał własny 798 434 735 642 187 325 177 383
Kapitał podstawowy 185 076 185 076 43 422 44 627
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF 2014_ZT Kruszwica_jednostkowe.pdf Raport roczny ZT "Kruszwica" S.A. za 2014 rok wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów oraz oświadczeniem dotyczącym stosowania przez ZT "Kruszwica" S.A. zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUSZWICA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 88-150 | | Kruszwica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Niepodległości | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 35 35 100 | | 052 35 15 199 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ztkruszwica@ztkruszwica.pl | | www.ztkruszwica.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 556-08-00-678 | | 091279630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu
2015-03-20 Wojciech Bauman Członek Zarządu
2015-03-20 Marcin Brodowski Członek Zarządu
2015-03-20 Jacek Michalak Członek Zarządu
2015-03-20 Piotr Piotrowski Członek Zarządu
2015-03-20 Dariusz Szymański Członek Zarządu
2015-03-20 Tomasz Wika Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Sławomir Werbiński Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11