Trwa ładowanie...
d1ci0mw
d1ci0mw
espi

KRUSZWICA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu ...

KRUSZWICA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku. (9/2013)
Share
d1ci0mw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 20.568.798 głosów, co stanowi 89,48% ogółu głosów w Spółce. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A.: 1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku. 2. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2012 oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku. 3. Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012. 4. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012. 5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2012. 6. Podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Powołało członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza. 8. Podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad ZWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu. W załączeniu przesyłamy uchwały nr 1-34/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT "Kruszwica" S.A. z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Podstawa prawna: Par. 38.1. pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 06 2013_ZWZ Kruszwica.pdf | Uchwały ZWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległości 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)
d1ci0mw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Jacek Michalak Członek zarządu
2013-06-20 Sławomir Werbiński Prokurent Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ci0mw

Podziel się opinią

Share
d1ci0mw
d1ci0mw