Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

KRUSZWICA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" ...

KRUSZWICA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku. (11/2013)
Share
di85q4k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, iż zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku (dalej: ZWZ), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ: ? Koninklijke Bunge B.V., z siedzibą w Holandii, 3012NJ Rotterdam, Weena 320 (dalej: KBBV): 14.763.313 akcji Spółki, z czego: (i) 6.040.400 stanowiły akcje zwykłe imienne; (ii) 8.722.913 stanowiły akcje zwykłe na okaziciela. Akcje te uprawniały KBBV łącznie do 14.763.313 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 71,78% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki 64,22%. ? Windstorm Trading and Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, 1520 THasou 3, P.C., 5.805.485 akcji Spółki zwykłych na okaziciela. Akcje te uprawniały Windstorm Trading and Investments Limited do 5.805.485 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,22% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu; udział w
ogólnej liczbie głosów Spółki stanowi 25,26%. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 22.986.949 głosów. W ZWZ brało udział dwóch akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 20.568.798 głosów, tj. 89,48% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległości 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)
di85q4k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Jacek Michalak Członek zarządu
2013-06-20 Sławomir Werbiński Prokurent Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k