Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Odwiert O-8 (pole Olgowskoje, Ukraina) - stwierdzenie w odwiercie str...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Odwiert O-8 (pole Olgowskoje, Ukraina) - stwierdzenie w odwiercie stref występowania gazu (7/2011)
Share
dxviypg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwiert O-8 (pole Olgowskoje, Ukraina) - stwierdzenie w odwiercie stref występowania gazu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Kulczyk Oil?lub "KOV?) informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja prasowa o zakończeniu odwiertu O-8 oraz o natrafieniu w tym odwiercie na liczne strefy występowania gazu.Podsumowanie:?Odwiert O-8 osiągnął głębokość (TD) 2.780 metrów;?Rejestry otworowe i badania pozwoliły zidentyfikować dochodzącą do 135-metrów warstwę gazu przecinającą 35 stref rezerwuaru?Rozpoczęcie programu testów zaplanowane zostało na I kw. 2011 r.?Wiertnica została przeniesiona do kolejnej lokalizacji?O-9Odwiert O-8 znajduje się w południowej części pola Olgowskoje, około 2.100 metrów na południowy-wschód od odwiertu O-7, z którego niedawno rozpoczęto produkcję. Prace nad O-8 rozpoczęto 17 listopada 2010 r., a celem odwiertu były gazonośne
rezerwuary warstwy dolnego baszkiru. Ostateczna głębokość odwiertu (TD)?2.780 m - została osiągnięta 3 stycznia. Rejestry otworowe zidentyfikowały?w zależności od zastosowanych parametrów petrofizycznych?dochodzącą do 135 m warstwę węglowodorów, przecinającą 35 stref rezerwuaru. Odwiert został orurowany na całej długości w ramach procesu przygotowania go do uruchomienia jako odwiertu produkcyjnego.Wraz z pomyślnym uruchomieniem odwiertu O-7, wydobycie na polu Olgowskoje prowadzone jest obecnie z 4 odwiertów (O-3, O-4, O-5 i O-7), z których każdy eksploatuje inny horyzont.Wieża wiertnicza jest obecnie przenoszona do lokalizacji O-9, znajdującej się na terenie objętym koncesją Olgowskoje, ok. 1,2 km na północny-zachód od odwiertu O-8. O-9 ma na celu zbadanie gazonośnych rezerwuarów dolnego baszkiru i dalsze zwiększanie produkcji gazu na polu Olgowskoje. Planowana głębokość odwiertu (TD) to 2.600 m.Pod koniec stycznia ruszył program badań sejsmicznych 3D na obszarze 120 km2. Program ma objąć cały obszar
koncesji Olgowskoje i Makiejewskoje. Pozyskiwanie danych powinno zakończyć się na początku II kw. 2011 r.KulczykOil jest bardzo zadowolony z wyników prac w obrębie aktywów KUB-Gas, prowadzonych od czasu przejęcia tej spółki w czerwcu 2010 r. W styczniu 2011 r. KOV informował o takich wydarzeniach jak odkrycie gazu w odwiercie M-19 znajdującym się na polu Makiejewskoje oraz o przyznaniu kolejnej koncesji?Północne Makiejewskoje. Program prac na rok 2011 koncentruje się głównie na wszechstronnym i efektywnym wydobyciu z pól Olgowskoje i Makiejewskoje. Odbywać się to będzie poprzez wykonanie nowych odwiertów, wydobycie z nowych stref poprzez istniejące odwierty, eksploatację z dwóch horyzontów, stymulację wydobycia z zastosowaniem nowoczesnych, zaawansowanych technicznie metod, stosowanych powszechnie w innych regionach świata, a także poprzez skuteczną realizację strategii kompresji.Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej
publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 7/2011Date: 2011-02-03Issuer’s trading name:KULCZYK OIL VENTURES INC.Title:O-8 well (Olgovskoye Field, Ukraine) encounters of multiplegas zonesLegal basis: other regulationsContent:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of FinancialInstruments to Organised Trading, and Public Companies, the SeniorManagement of KULCZYK OIL VENTURES INC. (‘Kulczyk Oil’,’KOV’), herebyinforms that it has published a news release concerning the completionof drilling on the O-8 well and the encounter multiple gas zones. Theinformation has been filed with the SEDAR system in Canada.HIGHLIGHTS•O-8 development well has reached total depth (“TD”) of 2,780 metres;•Wirelinelogging and evaluation identified up to 135 metres of gas pay across 35reservoir zones•Testing program to commence in Q1 2011;•Drillingrig moving to next location at O-9The O-8 well is located in thesouthern part of the Olgovskoye Field approximately 2,100 metres to
thesoutheast of the O-7 well which was recently put on production. The O-8well commenced drilling on November 17th and was designed to target thegas-bearing reservoirs of the Lower Bashkirian. The well reached a TD of2,780 metres on January 3rd. Wireline logging of the open holeidentified, depending on the petrophysical cut-offs used, up to 135metres of hydrocarbon-bearing pay over 35 reservoir intervals and thewell was cased to TD in preparation for completion as a producing gaswell.With the recent tie-in of the O-7 well, the Olgovskoye Field nowproduces from 4 wells (O-3, O-4, O-5 and O-7) with each well producingfrom a separate horizon.The drilling rig is now being moved to the O-9 location which is locatedwithin the Olgovskoye license area approximately 1.2 kilometres to thenorthwest of the O-8 well. The O-9 well is designed to test gas-bearingreservoirs in the Lower Bashkirian and further develop the gasproduction capability of the Olgovskoye Field. It has a planned TD of2,600 metres.A 120 sq. km 3D
seismic acquisition program commenced at the end ofJanuary. This program is designed to cover the entire Olgovskoye andMakeeyevskoye license areas. The acquisition should be complete by thebeginning of the second quarter.Kulczyk Oil is very pleased with the results of work done on the KUB-Gasassets since the acquisition in June. KOV announced the results from theM-19 gas discovery in the Makeevskoye Field and the acquisition of anadditional license at North Makeevskoye. The work program for 2011 willprincipally target a continuation of the comprehensive and efficientexploitation of the Olgovskoye and Makeevskoye Fields. This will involvethe drilling of new wells, the completion of new zones in existingwells, dual completions, stimulation treatments using modern andtechnically advanced methods commonly used elsewhere in the world andthe effective implementation of a compression strategy.This text is a Polish translation of selected excerpts from the originalnews release in English, which has been filed by KOV
in Canada by way ofthe SEDAR system and is available in English at the websitewww.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES athttp://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polishtranslation of the entire text of the news release is available at thewebsite: www.kulczykoil.com. | |

dxviypg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KULCZYK OIL VENTURES INC.
(pełna nazwa emitenta)
KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60
(telefon) (fax)
www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg