Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję (25/2012)

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję (25/2012)
Share
d1ob4oj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 16 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") podjęło uchwałę, zgodnie z którą do dnia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów Spółki składać się będzie z ośmiu wybranych członków ("Dyrektorzy"). Na stanowiska Dyrektorów Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby: Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Gary R. King, Manoj N. Madnani, Michael A. McVea, Dariusz Mioduski, Helmut J. Langanger i Stephen C. Akerfeldt. Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców. Czterech z ośmiu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Akerfeldt, King, Langanger i McVea są "niezależnymi dyrektorami" (zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Krajowym 58-101 "Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego", ang. Corporate Governance Disclosure). Rada uznała, że
panowie Elliott i Holton, jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, panowie Mioduski i Madnani jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki KI (która posiada ok. 44% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi członkami. W celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących wykonywania obowiązków w sposób niezależny, Rada Dyrektorów gwarantuje, że wszystkie jej Komitety złożone są z niezależnych dyrektorów, a w przypadku pana Madnaniego, zapewnia, że jako członek Komitetu Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego jest on niezależny od zarządu Spółki. Poniżej Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych dyrektorów zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Timothy M. Elliott Data pierwszego powołania: 10
kwietnia 2001 r. Timothy M. Elliott jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym Spółki od lutego 2006 r. oraz Dyrektorem Spółki od kwietnia 2001 r. Wcześniej był dyrektorem i członkiem grupy zarządzającej Nemmoco Petroleum Corporation, niepublicznej spółki naftowo-gazowej w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (od stycznia 1998 r.) Timothy M. Elliott uzyskał stopień Bachelor of Arts na St. Francis Xavier University w Antigonish, Nowa Szkocja, Kanada w 1982 r. oraz ukończył studia uzyskując stopień Bachelor of Laws na University of Ottawa w Ottawie, Ontario, Kanada w 1985 r. Timothy M. Elliott nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Timothy M. Elliott nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Norman W. Holton Data pierwszego powołania: 30 lipca 1993 r. Norman W. Holton sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki od 10 grudnia 2008 r. Wcześniej był Prezesem Wykonawczym Spółki (od maja 2007 r.) oraz Przewodniczącym i Dyrektorem Generalnym Spółki (od 1995 r. do lutego 2006 r.). Norman W. Holton był założycielem i Przewodniczącym TUSK Energy Corporation, kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej od listopada 2004 r. do grudnia 2006 r. oraz jej Dyrektorem Generalnym od listopada 2005 r. do grudnia 2006 r. Przedtem był założycielem i Przewodniczącym oraz Dyrektorem Generalnym TKE Energy Trust, kanadyjskiego publicznego trustu naftowo-gazowego od listopada 2004 r. do listopada 2005 r., a jeszcze wcześniej przez ponad 10 lat był założycielem, Prezesem i Dyrektorem Generalnym TUSK Energy Inc., kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej. W 1972 r. Norman W. Holton ukończył
University of Saskatchewan w Saskatoon, Saskatchewan, Kanada ze stopniem Advanced Bachelor of Science. Norman W. Holton nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Norman W. Holton nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Gary R. King Data pierwszego powołania: 25 października 2007 r. Gary R. King jest niezależnym konsultantem od 5 marca 2009 r. Wcześniej był Dyrektorem Generalnym Dubai Natural Resources World, niepublicznego funduszu inwestycyjnego, którego właścicielem jest rząd Dubaju (od 1 września 2008 r.). Wcześniej był Dyrektorem Generalnym Dubai Mercantile Exchange (od grudnia 2005 r. do
sierpnia 2008 r.), Starszym Wiceprezesem Macquarie Bank (od lipca 2005 r. do grudnia 2005 r.) oraz Dyrektorem Zarządzającym Matrix Commodities, niepublicznej spółki handlowej (od listopada 2004 r. do lipca 2005 r.). W 1983 r. Gary R. King ukończył Imperial College, Royal School of Mines, London University w Londynie, Wielka Brytania ze stopniem Masters w dziedzinie geologii wydobycia ropy naftowej. W Spółce Gary R. King jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Zasobów. Gary R. King nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Gary R. King nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007
r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Helmut J. Langanger Data pierwszego powołania: 9 listopada 2011 r. W latach 1974- 2010 Helmut J. Langanger był zatrudniony przez austriacką grupę spółek naftowo-gazowych OMV, w której od roku 2002 pełnił funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Grupy EP i był członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ds. Segmentu Upstream. W Spółce Helmut J. Langanger jest członkiem Komitetu ds. Zasobów. Helmut J. Langanger nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Helmut J. Langanger nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Manoj N. Madnani Data pierwszego powołania: 25 października
2007 r. Manoj N. Madnani jest Dyrektorem Zarządzającym (Dubaj) oraz Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. (Luksemburg) oraz spółek powiązanych od czerwca 2007 r. Przed dołączeniem do Zarządu Kulczyk Investments S.A. był Dyrektorem Zarządzającym The Marab Group, spółki prowadzącej działalność w zakresie doradztwa w przemyśle naftowym i gazowym oraz bankowości inwestycyjnej z siedzibą w Kuwejcie, która koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym państwa i inwestycjach globalnych w branży energetycznej (od lipca 2005 r. do maja 2007 r.). W 1991 r. Manoj N. Madnani ukończył Babson College, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki uzyskując stopień Bachelor of Science w dziedzinie finansów międzynarodowych i marketingu. W Spółce Manoj N. Madnani jest członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego. Manoj N. Madnani nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu
spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Manoj N. Madnani nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Michael A. McVea Data pierwszego powołania: 10 lutego 2006 r. Michael A. McVea jest emerytowanym adwokatem od 2004 r. Ukończył University of British Columbia w Vancouver, Kanada, uzyskując stopień Bachelor of Laws w 1974 r. W Spółce Michael A. McVea jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. Zasobów. McVea nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Michael A. McVea nie został
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Dariusz Mioduski Data pierwszego powołania: 10 grudnia 2008 r. Dariusz Mioduski sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki od 16 maja 2012 r. Sprawuje również funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Kulczyk Investments S.A. od grudnia 2007 r. a także Prezesem Zarządu Kulczyk Holding S.A., niepublicznej inwestycyjnej spółki holdingowej, od maja 2007 r. Poprzednio sprawował funkcję partnera zarządzającego (ang. executive partner) w CMS Cameron McKenna, międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie i był odpowiedzialny za cały dział projektów energetycznych i infrastruktury (od listopada 1997 r.). Obecnie jest m.in.: (i) członkiem Rady Nadzorczej spółki Autostrada Wielkopolska S.A., spółki infrastrukturalnej (od lipca 2007 r.); (ii) członkiem Rady Nadzorczej spółki Autostrada Eksploatacja S.A. (od maja 2007 r.), (iii)
członkiem Rady Dyrektorów Aurelian Oil & Gas PLC (od marca 2009 r.), (iv) członkiem Rady Nadzorczej spółki Bank Handlowy S.A. (od września 2011 r.) oraz członkiem Rady Nadzorczej Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa Sportowa S.A. (od maja 2012). Dariusz Mioduski ukończył Harvard Law School, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki ze stopniem Juris Doctor w roku 1990. Dariusz Mioduski nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Dariusz Mioduski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Stephen C. Akerfeldt Data pierwszego powołania: 16 marca 2011 r. Stephen C. Akerfeldt jest od 1999 r. Prezesem Zarządu
i dyrektorem Ritz Plastics Inc., prywatnej spółki produkującej części z tworzyw sztucznych, głównie dla potrzeb branży motoryzacyjnej, w procesie formowania wtryskowego. Wcześniej, tj. od czerwca 2007 r. do lutego 2011 r., był Prezesem Zarządu i dyrektorem Firstgold Corp., spółki poszukującej złota, a także Dyrektorem Generalnym Firstgold Corp. od stycznia 2008 r. do lipca 2009 roku. W 1990 r. Stephen C. Akerfeldt założył Grayker Corporation, prywatną spółkę posiadającą dużą sieć pralni chemicznych, którą prowadził wraz z partnerem aż do jej zbycia w 2003 r. Jeszcze wcześniej w latach 1987 ? 1990 był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Magna International Inc. Stephen C. Akerfeldt w 1965 r. podjął pracę w Coopers & Lybrand (obecnie Price Waterhouse Coopers), gdzie pracował do 1987 r. W 1969 r. został biegłym rewidentem, a w 1974 r. ? partnerem. Stephen C. Akerfeldt ukończył University of Waterloo w Waterloo, Ontario, Kanada w 1966 r. W Spółce Stephen C. Akerfeldt jest członkiem Komitetu Audytu.
Stephen C. Akerfeldt nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w bezpośrednio konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej bezpośrednio konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej w ramach Grupy KOV. Stephen C. Akerfeldt nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 25/2012Date: 2012-05-17Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title:Appointment of the directors for the next term Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information Content:The Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“Issuer”, or “Company”) announces that on May 16, 2012, the Company’s General Meeting (the “Meeting”) adopted the resolution, pursuant to which until the next annual meeting of Shareholders the Board of Directors of the Company will consist of eight elected members (“Directors”). The following persons have been elected by the Meeting as the directors of the Company: Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Gary R. King, Manoj N. Madnani, Michael A. McVea, Dariusz Mioduski, Helmut J. Langanger i Stephen C. Akerfeldt. The directors have been elected to hold such office until the next annual meeting of Shareholders or until their successors are duly elected or appointed. Four of the Corporation’s eight directors,
being Mr. Akerfeldt, Mr. King, Mr. Langanger and Mr. McVea, are “independent” (as defined in National Instrument 58-101 – Corporate Governance Disclosure). The board has concluded that Mr. Elliott and Mr. Holton, as Executive Officers of the Corporation, and Mr. Mioduski and Mr. Madnani, as executive officers of KI (which owns approximately 44.85% of the issued and outstanding Shares of the Corporation), are not independent. To facilitate the exercise of independent judgment in carrying out its responsibilities, the board has ensured that all of its committees are comprised of independent directors or, in the case of Mr. Madnani’s membership on the Compensation & Corporate Governance Committee, that he is independent of management of the Corporation. The Company is providing the information below regarding the appointed directors pursuant to § 28 of the Ordinance of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on conditions under
which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. Timothy M. ElliottDate of first appointment: 10 April 2001 Timothy M. Elliott has been President and Chief Executive Officer of the Corporation since February 2006 and a director of the Corporation since April 2001. Prior thereto, he was a director and member of the management group of Nemmoco Petroleum Corporation, a private international oil and gas company based in Dubai, United Arab Emirates (since January 1998). Timothy M Elliott received his Bachelor of Arts degree from St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada in 1982 and graduated with a Bachelor of Laws degree from the University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada in 1985.Timothy M. Elliott does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, other than activity
pursued within the framework of KOV Group.Timothy M. Elliott has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (consolidated text in Dziennik Ustaw 2007, No. 168, item 1186, as since amended). Norman W. HoltonDate of first appointment: 30 July 1993Norman W. Holton has been Vice Chairman of the Board of Directors of the Corporation since December 10, 2008. Prior thereto, he was Executive Chairman of the Corporation (since May 2007) and Chairman and Chief Executive Officer of the Corporation (from 1995 to February 2006). Norman W. Holton was the founder and Chairman of TUSK Energy Corporation, a public Canadian oil and gas company, from November 2004 to December 2006 and was its Chief Executive Officer from November 2005 to December 2006. Prior thereto Mr. Holton was founder and Chairman and Chief Executive Officer of TKE Energy Trust, a public Canadian oil and gas trust, from November 2004 to
November 2005 and prior thereto he was the founder, President and Chief Executive Officer of TUSK Energy Inc., also a public Canadian oil and gas company for more than ten years. Norman W. Holton graduated from the University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada in 1972 with an Advanced Bachelor of Sciences degree.Norman W. Holton does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, other than activity pursued within the framework of KOV Group.Norman W. Holton has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (consolidated text in Dziennik Ustaw 2007, No. 168, item 1186, as since amended). Gary R. KingDate of first appointment: 25 October 2007 Gary R. King has been an independent consultant since March 5, 2009. Prior
thereto, he was the Chief Executive Officer of Dubai Natural Resources World, a private investment fund owned by the Government of Dubai (since September 1, 2008). Before this he was Chief Executive Officer of the Dubai Mercantile Exchange (from December 2005 to August 2008), a Senior Vice President of Macquarie Bank (from July 2005 to December 2005) and Managing Director of Matrix Commodities, a private trading company (from November 2004 to July 2005). Mr. King graduated from Imperial College, Royal School of Mines, London University, London, United Kingdom with a Masters Degree in Petroleum Exploration Geology in 1983.In the Company Gary R. King is a member of the Audit Committee, the Compensation & Corporate Governance Committee and the Reserves Committee.Gary R. King does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, other than
activity pursued within the framework of KOV Group.Gary R. King has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (consolidated text in Dziennik Ustaw 2007, No. 168, item 1186, as since amended). Helmut J. LangangerDate of first appointment: 9 November 2011 From 1974 until 2010, Helmut J. Langanger was employed by the Austrian-based oil and gas company OMV Group, where he was since 2002 Group Executive Vice President EP, a member of the Executive Board and Managing Director Upstream.In the Company Helmut J. Langanger is a member of the Reserves Committee.Helmut J. Langanger does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, other than activity pursued within the framework of KOV Group.Helmut J. Langanger has not been entered
into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (consolidated text in Dziennik Ustaw 2007, No. 168, item 1186, as since amended). Manoj N. MadnaniDate of first appointment: 25 October 2007 Manoj N. Madnani has been Managing Director (Dubai) and a Board Member of Kulczyk Investments S.A. (Luxembourg) and related companies since June 2007. Prior to joining the Management Board of Kulczyk Investments S.A. he was Managing Director of The Marab Group, an oil and gas consultancy and investment banking firm based in Kuwait focusing on sovereign energy security and global investments in the energy sector (from July 2005 to May 2007). Mr. Madnani graduated from Babson College, Massachusetts, USA in 1991 with a Bachelor of Science degree in international finance and marketing.In the Company Mr. Madnani is a member of the Compensation & Corporate Governance CommitteeManoj N. Madnani does not pursue any directly competitive
activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, other than activity pursued within the framework of KOV Group.Manoj N. Madnani has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (consolidated text in Dziennik Ustaw 2007, No. 168, item 1186, as since amended). Michael A. McVeaDate of first appointment: 10 February 2006 Michael A. McVea has been a retired barrister and solicitor since 2004. Mr. McVea received his Bachelor of Laws degree from the University of British Columbia in Vancouver, Canada in 1974.In the Company Michael A. McVea is a member of the Audit Committee, the Compensation & Corporate Governance Committee and the Reserves Committee.Michael A. McVea does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a
directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, other than activity pursued within the framework of KOV Group.Michael A. McVea has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (consolidated text in Dziennik Ustaw 2007, No. 168, item 1186, as since amended). Dariusz MioduskiDate of first appointment: 10 December 2008 Dariusz Mioduski holds the position of the Chairman of the Board of Directors of the Corporation as of May 16, 2012. Moreover, Mr. Mioduski has been the President and Chief Executive Officer of the Management Board of Kulczyk Investments S.A. since December 2007 and the President of the Management Board of Kulczyk Holding S.A., a private investment holding company since May 2007. Prior to this he was an executive partner at CMS Cameron McKenna, an international law firm, in Warsaw Poland, responsible for the
entire Energy and Infrastructure Projects sector (since November 1997). He is currently inter alia (i) a member of the Supervisory Board of Autostrada Wielkopolska S.A., an infrastructure company (since July 2007); (ii) a member of the Supervisory Board of Autostrada Eksploatacja S.A. (since May2007); (iii) member of the board of directors of Aurelian Oil & Gas PLC (since March 2009); (iv) a member of the Supervisory Board of Bank Handlowy S.A. (since September 2011); and (v) a member of the Supervisory Board of Klub Piłkarski Legia Warszawa Sportowa S.A. (since May 2012). Mr. Mioduski graduated with a Juris Doctor degree from the Harvard Law School, Massachusetts, USA in 1990.Dariusz Mioduski does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, other than activity pursued within the framework of KOV Group.Dariusz Mioduski has not been
entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (consolidated text in Dziennik Ustaw 2007, No. 168, item 1186, as since amended). Stephen C. AkerfeldtDate of first appointment: 16 March 2011 Mr. Akerfeldt has been President and a director of Ritz Plastics Inc., a private company that produces plastic parts primarily for the automotive industry by injection moulding, since 1999. From June 2007 until February 2011, he was Chairman of the Board and a director of Firstgold Corp, a gold exploration company and he was the Chief Executive Officer of Firstgold Corp. from January 2008 to July 2009. In 1990, Mr. Akerfeldt founded Grayker Corporation, a private company which owned a large chain of dry cleaning stores, and he operated it with a partner until 2003 when it was sold. Prior thereto he served as Vice Chairman and Chief Financial Officer of Magna International Inc. from 1987 to 1990. Mr. Akerfeldt joined
Coopers & Lybrand (now Price Waterhouse Coopers) in 1965 and worked with them until 1987. He was designated as a Chartered Accountant in 1969 and was made a partner in 1974. Mr. Akerfeldt graduated from the University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada in 1966.In the Company Stephen C. Akerfeldt is a member of the Audit Committee.Stephen C. Akerfeldt does not pursue any directly competitive activity towards the Issuer. He is neither a shareholder in a directly competitive partnership nor a member of the body of a company or any other directly competitive legal person, other than activity pursued within the framework of KOV Group.Stephen C. Akerfeldt has not been entered into the register of insolvent debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) held pursuant to the provisions of the Act on National Court Register (consolidated text in Dziennik Ustaw 2007, No. 168, item 1186, as since amended). Detailed legal basis:§ 5 section 1 item 22 of the Regulation of the Ministry of Finance dated 19 February 2009 on
current and periodical information published by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. | |

d1ob4oj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KULCZYK OIL VENTURES INC.
(pełna nazwa emitenta)
KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60
(telefon) (fax)
kov@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska spółka zagraniczna 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj