Trwa ładowanie...
dakavcu
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Testy odwiertu Olgowskoje-18 na Ukrainie (59/2011)

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Testy odwiertu Olgowskoje-18 na Ukrainie (59/2011)

Share
dakavcu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Testy odwiertu Olgowskoje-18 na Ukrainie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2011 z dnia 7 października br., Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja dotycząca testów odwiertu Olgowskoje-18 ("O-18") na Ukrainie. W testach jednej ze stref gazu w odwiercie O-18 uzyskano przepływ gazu o maksymalnym poziomie wynoszącym 1,187 mln stóp sześciennych dziennie ("MMcf/d") przez zwężkę o średnicy 5 mm. Podłączenie odwiertu do komercyjnej produkcji przewidywane jest na pierwszy kwartał 2012 r. Po osiągnięciu w listopadzie br. przez odwiert O-18 planowanej głębokości 2.300 m oraz po analizie danych zebranych podczas wiercenia, podjęto decyzję o pogłębieniu odwiertu do głębokości całkowitej (?TD") 2.650 m, po czym odwiert został orurowany jako potencjalny odwiert
produkcyjny. Celem O-18 było zbadanie gazonośnych skał zbiornikowych z wieku moskowu i baszkiru, służące dalszemu zwiększaniu możliwości produkcyjnych pola Olgowskoje. Interpretacja danych z rejestrów otworowych wskazała na występowanie do 38,5 m gazu w siedmiu strefach, z których jedna ? strefa R22 ? została wybrana do testów. Strefa R22, z której wcześniej nie prowadzono produkcji na obszarze koncesji Olgowskoje, została sperforowana na głębokości od 2.035,7 do 2.058,7 m i po 12 godzinach przepływu, zamknięto ją w celu odbudowy ciśnienia. Średnia dzienna produkcja z licencji KUB-Gasu w listopadzie 2011 r. wyniosła 11,8 MMcf/d gazu (8,3 MMcf/d netto dla KOV) i 119 baryłek kondensatu dziennie. Dodatkowe wolumeny możliwej do uzyskania produkcji zostały już sprawdzone po przeprowadzeniu, w ostatnim czasie, szczelinowania odwiertów O-6 i O-8 oraz po testowaniu wykonanego niedawno odwiertu O-12. Spodziewane podłączenie do regularnej produkcji tych odwiertów, które w testach dały łączny maksymalny przepływ gazu
na poziomie 11,4 MMcf/d, odbywać się będzie w różnym czasie, w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Zgodnie z dobrą praktyką wydobywczą odwierty powinny produkować na niższym poziomie, aby uniknąć uszkodzenia zbiornika, dlatego szacuje się, że odwierty O-6, O-8 i O-12 po podłączeniu zwiększą łączną produkcję o 5 do 8 MMcf/d (3,5 do 5,6 MMcf/d netto dla KOV). Wiertnica jest przenoszona na nowe miejsce - odwiert Makiejewskoje-21 (?M-21"), którego głębokość TD planowana jest na 2.176 m. M-21 znajduje się około 900 m na północny-zachód od odwiertu gazowego M-19. Oczekuje się, że prace nad M-21 ruszą w drugiej połowie grudnia br., a głębokość TD zostanie osiągnięta po ok. 30 dniach od momentu rozpoczęcia wierceń. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy
Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 59/2011Date: 2011-12-13Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title:Ukraine - Olgovskoye-18 Well Tests Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, and in reference to the current report No. 47/2011 of October 7th, 2011, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (‘Kulczyk Oil’,’KOV’), hereby informs that it has published the news release concerning tests of the Olgovskoye-18 (“O-18”) well in Ukraine, filed with the SEDAR system in Canada. Testing of one of the indicated gas zones in the O-18 well in Ukraine has yielded a maximum rate of 1.187 million cubic feet per day (“MMcf/d”) of natural gas through a 5 mm choke. It is expected to be tied-in for commercial production in the first quarter of 2012. The O-18 well reached a planned depth of 2,300 metres in November 2011. Following analysis of data
gathered during drilling it was decided to deepen the well to total depth (“TD”) of 2,650 metres, after which the well was cased to TD as a potential gas producer. The well was designed to test gas-bearing reservoirs of Muscovian and Bashkirian age and to further develop the gas production capability of the Olgovskoye Field. Interpretation of wireline logs indicated up to 38.5 metres of gas pay in 7 zones and one of these, the R22 zone, was selected for testing. The R22 zone, which had not previously been production in the Olgovskoye license area, was perforated from 2,035.7 to 2,058.7 metres and flowed for a period of 12 hours prior to being shut-in for pressure build-up. Average gross production during the month of November 2011 from the KUB-Gas properties was 11.8 MMcf/d of natural gas (8.3 MMcf/d net to KOV) and 119 barrels per day of condensate. Additional producible volumes have already been tested after the recent fracture stimulation of the O-6 and O-8 wells and the testing of the O-12 gas discovery
well. These wells, which tested an aggregate maximum rate of 11.4 MMcf/d of gas, are expected to commence regular production at different times over the next 3 months. Good production practice dictates that the wells are produced at lower rates to avoid damage to the reservoir and, accordingly, the O-6, O-8 and O-12 wells are expected to add cumulative new production volumes of between 5 and 8 MMcf/d (3.5 to 5.6 MMcf/d net to KOV) when they are tied-in. The drilling rig is being moved to a new location at Makeevskoye-21 (“M-21”) which has a planned TD of 2,176 metres. The M-21 well is located approximately 900 metres northwest of the M-19 gas discovery well. It is expected to spud in the second half of December and to reach TD approximately 30 days after the spud date. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed publicly by KOV in Canada and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL
VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dakavcu

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 | | +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kov@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska | | spółka zagraniczna 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dakavcu

Podziel się opinią

Share
dakavcu
dakavcu