Trwa ładowanie...

Łączenie Polsatów zmieni obraz rynku

Decyzja o sprzedaży telewizji platformie satelitarnej poruszyła kursem Cyfrowego Polsatu, a także i branżą telekomunikacyjną.

Łączenie Polsatów zmieni obraz rynkuŹródło: Jupiterimages
d1ceb0z
d1ceb0z

No­to­wa­nia Cy­fro­we­go Pol­sa­tu ro­sły wczo­raj dru­gi dzień na sła­bym ryn­ku. Ak­cje sa­te­li­tar­nej plat­for­my podro­ża­ły o 2,1 proc., do 14,88 zł, bo od kiedyspół­ka ogło­si­ła za­miar od­ku­pie­nia Te­le­wi­zji Pol­sat od swo­ich ak­cjo­na­riu­szy – biu­ra ma­kler­skie pod­no­szą jej wy­ce­ny.

Ana­li­zy trwa­ją

DI BRE Ban­ku pod­niósł wy­ce­nę ak­cji Cy­fro­we­go Pol­sa­tu z 14,55 zł do 15,3 zł i nie wy­klu­cza dalszego pod­nie­sie­nia jej do 16,3, zł. KBC Se­cu­ri­ties na ra­zie utrzy­mu­je wy­ce­nę 16,7 zł (z września), ale też nie wy­klu­cza jej zmia­ny. Po­dob­nie do spra­wy pod­cho­dzi m. in. ING Se­cu­ri­ties, któ­ry wy­ce­nia pa­pier na ra­zie na 16,2 zł. An­drzej Kni­gaw­ka, ana­li­tyk ING są­dzi, że dzię­ki wej­ściu na ry­nek re­kla­my gru­pa Cy­fro­we­go Pol­sa­tu z de­fen­syw­nej sta­nie się fir­mą wzro­sto­wą, co prze­ło­ży się na podrożenie ak­cji. Zre­kom­pen­su­je to in­we­sto­rom brak wy­pła­ty dy­wi­den­dy w przy­szłym, a mo­że i w 2012 ro­ku.

To ni je­dy­ne zmia­ny wy­wo­ła­ne przez ruch Zyg­mun­ta So­lo­rza-Ża­ka, głów­ne­go wła­ści­cie­la obu firm, któ­ry dzię­ki ich po­łą­cze­niu ma za­in­ka­so­wać oko­ło 2 mld zł w go­tów­ce. Eks­per­ci i przed­sta­wi­cie­le te­le­ko­mów uwa­ża­ją, że dzię­ki tym pie­nią­dzom zmie­ni się ich rynek.

Część branży za­cie­ra rę­ce

– Za­po­wiedź prze­ję­cia Te­le­wi­zji Pol­sat przez Cy­fro­wy Pol­sat bę­dzie mia­ła mo­im zda­niem ogrom­ny wpływ na ry­nek te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ny w 2011 ro­ku – mó­wi Ro­bert Kwiat­kow­ski, pre­zes Ha­we, fir­my bu­du­ją­cej sieć świa­tło­wo­do­wą. – Trans­ak­cja ozna­cza, że So­lorz-Żak ma za­pew­nio­ne fi­nan­so­wa­nie na roz­bu­do­wę sie­ci czwar­tej ge­ne­ra­cji (utożsa­mia­nej z tzw. tech­no­lo­gią LTE, czy­li szyb­kie­go bez­prze­wo­do­we­go In­ter­ne­tu – red.). Sko­ro tak, to ist­nie­ją­cy ope­ra­to­rzy bę­dą mu­sie­li stwo­rzyć no­wą ofer­tę pro­duk­to­wą, co w mo­im ro­zu­mie­niu ozna­cza, że bę­dą mu­sie­li za­in­we­sto­wać w ob­raz – uwa­ża Kwiat­kow­ski. Nie wy­klu­cza współ­pra­cy ka­pi­ta­ło­wej z gru­pą So­lo­rza.

d1ceb0z

We­dług na­szych roz­mów­ców nie ma już od­wro­tu i ma­ria­ży te­go ty­pu bę­dzie co­raz wię­cej. Udział w nich do­pusz­cza np. Ne­tia. – Fu­zje po­mię­dzy, zda­wa­ło­by się roz­łącz­ny­mi branża­mi, bę­dą co­raz częst­sze. Za kil­ka, mo­że kil­ka­na­ście lat nie bę­dzie od­dziel­nych ope­ra­to­rów te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, sa­te­li­tar­nych czy też ka­blo­wych, a tre­ści mul­ti­me­dial­ne do­star­cza­ne przez In­ter­net bę­dą pod­sta­wą zin­te­gro­wa­nej ofer­ty – Mi­ro­sław Go­dlew­ski, pre­zes Ne­tii, zga­dza się z wi­zją Zygmunta So­lo­rza-Ża­ka.

14,88 zł - kosztują akcje Cyfrowego Polsatu, które zyskują mimo spadków indeksów

Urszula Zielińska
Parkiet

d1ceb0z
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ceb0z