Trwa ładowanie...
d2r00b0
espi

LC CORP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (52/2013)

LC CORP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (52/2013)
Share
d2r00b0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LC CORP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LC Corp S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 21.10.2013 r.) zawarł ze spółką od niego zależną LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Investments S.K.A. (dalej "Spółka Investments"), w której Emitent posiada pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV sp. z o.o. oraz LC Corp Invest XVI sp. z o.o.) 100% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu umowę objęcia akcji nowej emisji tej spółki tj. 9.185.508 akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 10,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość nominalna obejmowanych przez Emitenta akcji Spółki Investments wynosi 91.855.080,00 zł. Akcje Spółki Investments serii C objęte przez Emitenta zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności odsetkowych na kwotę 91.855.080,00 zł wynikających z umów pożyczek zawartych pomiędzy Emitentem jako pożyczkodawcą a spółkami zależnymi od Emitenta jako pożyczkobiorcami. Zawarta umowa nie zawiera zapisów
dotyczących kar umownych. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy, który kończy się 31 grudnia 2014 r. Pozostałe warunki umowy objęcia akcji serii C przez Emitenta są typowe dla zawieranych na rynku w tego rodzaju transakcjach. Transakcja przeprowadzana jest w ramach uporządkowywania struktury i rozliczeń wewnątrz Grupy kapitałowej LC Corp. Umowa objęcia przez Emitenta akcji serii C Spółki Investments spełnia kryteria umowy znaczącej, ponieważ wartość obejmowanych przez Emitenta akcji serii C Spółki Investments przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LC CORP S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 7988010 071 7988011
(telefon) (fax)
biuro@lcc.pl www.lcc.pl
(e-mail) (www)
8992562750 020246398
(NIP) (REGON)
d2r00b0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2013-10-21 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2r00b0

Podziel się opinią

Share
d2r00b0
d2r00b0