Trwa ładowanie...
d21wyky
espi

LIBET S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie. (22/2013)

LIBET S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie. (22/2013)

Share
d21wyky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż dnia 29 lipca 2013 roku, Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie ("Bank") umowę zastawu rejestrowego na zbiorze zruszczy i praw ("Umowa Zastawu"), której zawarcie przewidziano w treści aneksu numer 5 z dnia 3 czerwca 2013 roku (data podpisu Emitenta) do umowy kredytów z dnia 23 marca 2011 roku, opisanej szczegółowo w prospekcie emisyjnym Emitenta (w szczególności w punkcie 12 tego prospektu) oraz, co do w/w aneksu opisanej w raporcie bieżącym Emitenta numer 13/2013 z 4 czerwca 2013 roku. Zastaw na
zbiorze rzeczy i praw stanowił zabezpieczenie kredytów udzielonych Emitentowi na podstawie umowy kredytowej z dnia 23 marca 2011 od dnia zawarcia tej umowy kredytów, a zawarcie Umowy Zastawu nie jest udzieleniem Bankowi dodatkowego / kolejnego zabezpieczenia. Treść Umowy Zastawu odpowiada we wszystkich istotnych kwestiach opisowi umowy zastawu na zbiorze zruszczy i praw przedstawionemu w punkcie 12 prospektu emisyjnego Emitenta, odpowiada nadto praktyce regulacji tego typu umów oraz nie odbiega od warunków czy standardów rynkowych. Umowa Zastawu spełnia kryteria uznania za znaczącą, w oparciu o przesłanki opisane w §2 ust. 1 pkt 44a Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

| | | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBET S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-332 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 51 101 | | (71) 33 51 100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@libet.pl | | www.libet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-242-24-24 | | 141349437 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2013-07-30 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

Podziel się opinią

Share
d21wyky
d21wyky