Trwa ładowanie...
d3p6ecc
espi

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3/2015)
Share
d3p6ecc
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-02-25
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-02-25
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
jak poniżej jak poniżej jak poniżej
Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A,B i C Funduszu ustalono na 25 lutego 2015 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B lub C Funduszu (dalej jako ?Certyfikaty?) w dniach od 12 stycznia 2015 roku do 11 lutego 2015 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 25 lutego 2015 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-01-08
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-085 WARSZWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BIELAŃSKA 12
(ulica) ( numer)
(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 info@leggmason.com
(telefon) (fax) (e-mail)
www.leggmason.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d3p6ecc

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-01-08 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu
2015-01-08 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy/Prokurent

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d3p6ecc

Podziel się opinią

Share
d3p6ecc
d3p6ecc