Trwa ładowanie...
d1m2yrb

LS TECH-HOMES - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu ( ... - EBI

LS TECH-HOMES - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu (7/2015)

Share
d1m2yrb

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LS Tech-Homes SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku powziął informację o wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 10.03.2015 r., mocą którego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisano nową wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wynosi ona 11 500 000 złotych. Kapitał jest w całości opłacony. Liczba akcji Spółki wszystkich emisji obecnie jest równa 23 000 000. O szczegółach subskrypcji akcji serii G Spółka powiadamiała w dniu 22 grudnia 2014 r. (por. raport nr 26/2014). Jednocześnie Sąd zarejestrował zmiany w Statucie Spółki dotyczące kapitału zakładowego. Poprzednie brzmienie Statutu: § 7 ust. 1 ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 500 000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).? § 8 ust. 1 ?Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, b) 6200000 (sześć milionów dwieście tysięcy)
akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6200000, c) 3500000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000, d) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, e) 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, f) 1800000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.? Obecne brzmienie: § 7 ust. 1 ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 500 000,00 zł (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych).? § 8 ust. 1 ?Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o
numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, b) 6200000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6200000, c) 3500000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000, d) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, e) 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, f) 1800000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, g) 2000000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.? Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) oraz § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | LSTech-HomesSA-Statut-tekst_jednolity-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Leszek Surowiec Prezes Zarządu
Ewa Matla Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb