Trwa ładowanie...
d3z1cf3
espi
17-11-2010 16:44

LST CAPITAL S.A. - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (24/2010)

LST CAPITAL S.A. - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (24/2010)

d3z1cf3
d3z1cf3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd LST CAPITAL S.A.("Emitent") informuje, że powziął informację, iż w dniu 16 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian statutu dokonanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2010 r., w tym w szczególności zmiany statutu dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 450 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9 000 000 (dziewięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.Sąd
zarejestrował zmianę statutu Emitenta poprzez dodanie nowego Artykułu 7a o następującej treści: "Artykuł 7a Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złotych każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 12 października 2010 roku. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 roku.", jak również zmiany o charakterze redakcyjnym.Rejestracja powyższych zmian statutu Spółki nie wpłynęła na zmianę ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.W związku z rejestracją przez Sąd zmian statutu Emitenta wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12
października 2010 r. polegających na dodaniu nowego Artykułu 7A oraz wprowadzeniu zmian o charakterze redakcyjnym, Zarząd podaje do publicznej wiadomości aktualny jednolity tekst statutu spółki.Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest związane z realizacją zapisów umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 14 września 2010 roku z YA Global Master SPV Ltd., z siedzibą na Kajmanach biuro 101 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302 USA, dotyczącej udostępnienia Emitentowi środków w kwocie do 3.000.000 Euro poprzez objęcie 9.000.000 warrantów subskrypcyjnych, a następnie wykonanie prawa objęcia do 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych w drodze subskrypcji prywatnej w ramach ww. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego LST CAPITAL S.A. w okresie 30 miesięcy od zawarcia Umowy inwestycyjnej. O zawarciu umowy inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2010 z dnia 15 września 2010 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | LST Tekst jednolity statutu.pdf | Tekst jednolity statutu LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z1cf3

| | | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LST CAPITAL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-104 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pl. Grzybowski | | 10 lok 31 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 654 66 15 | | 22 292 36 08 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@lstcapital.pl | | www.lstcapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU
2010-11-17 WŁADYSŁAW SĘDZIELSKI WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z1cf3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3z1cf3