Trwa ładowanie...
d3q6rwx
d3q6rwx
espi

LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej (15/2013)

LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej (15/2013)
Share
d3q6rwx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 09.10.2013 roku (data wpływu umowy do Spółki: 18.10.2013 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, jako Kredytobiorca, podpisała umowę nr 40/113/13/Z/OB o kredyt obrotowy na kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą. Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2013 r. Spłata kredytu nastąpi w trzech ratach: - 1 rata: 1.000.000,00 PLN do dnia 30 kwietnia 2014 r., - 2 rata: 2.000.000,00 PLN do dnia 30 maja 2014 r., - 3 rata: 2.000.000,00 PLN do dnia 30 czerwca 2014 r. Tego typu umowy, pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą, były zawierane już wcześniej. Kwota wcześniej udzielanego kredytu obrotowego wynosiła 3.000.000,00 PLN. Umowy zostały zawarte na zasadach rynkowych (koszt nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku). Na łączny koszt funkcjonowania Umowy składają
się: a.odsetki z tytułu udostępnionych produktów; b.prowizja przygotowawcza; c.prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu; d.opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu; e.opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu. Zabezpieczenie Umowy stanowi: a)weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 09 października 2013 r., b)poręczenie "EUROBRANDS" Sp. z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami na podstawie oświadczenia z dnia 09 października 2013 r., c)poręczenie "LITEX PROMO" Sp. z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami, na podstawie oświadczenia z dnia 09 października 2013 r., d)poręczenie "MIRANDA-SERWIS" Sp. z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami, na podstawie oświadczenia z dnia 09 października 2013 r., e)poręczenie "EFFECT-SYSTEM" S.A. udzielone na kwotę
5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami, na podstawie oświadczenia z dnia 9 października 2013 r., f)poręczenie "LITEX SERVICE" Sp. z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 PLN wraz z odsetkami i innymi kosztami, na podstawie oświadczenia z dnia 9 października 2013 r. g)zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umowy zastawniczej nr 40/045/13 z dnia 9 października 2013 r., łączna wartość szacunkowa zastawianych rzeczy na dzień podpisania umowy wynosiła 14.000.000,00 PLN (czternaście milionów złotych); najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6.250.000,00 PLN (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zastaw rejestrowy dotyczy zapasów materiałów, wyrobów gotowych, półproduktów, produktów w toku i towarów (tkanin, dzianin, przędzy, materiałów, barwników, druków i innych) wyszczególnionych w załączniku do umowy zastawniczej. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Wartość zastawu rejestrowego ustanowionego na
zapasach spółki zależnej wyrażona w złotych przewyższa wartość kwoty 1.000.000 EUR (jeden milion euro), w przeliczeniu według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień powstania obowiązku informacyjnego. Łączne maksymalne zaangażowanie BRE Bank S.A. w finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej może wynieść 36.250.000,00 PLN (trzydzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt złotych) co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-400 Ostrów Wielkopolski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Staroprzygodzka 117
(ulica) (numer)
+48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Marcin Kubica Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q6rwx

Podziel się opinią

Share
d3q6rwx
d3q6rwx