Trwa ładowanie...
do1pxhr
espi

LW BOGDANKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

LW BOGDANKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
do1pxhr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Dane dotyczące Skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego GK LW BOGDANKA S.A.
Przychody ze sprzedaży 1 392 240 865 761 331 893 214 227
Zysk operacyjny 338 478 101 691 80 689 25 163
Zysk przed opodatkowaniem 341 145 109 099 81 325 26 996
Zysk netto roku obrotowego, z tego: 276 937 88 043 66 018 21 786
- przypadający na akcjonariuszy Spółki 276 747 87 852 65 973 21 738
- przypadający na udziały mniejszości 190 191 45 47
Dochód całkowity za okres, z tego: 276 937 88 043 66 018 21 786
- przypadający na akcjonariuszy Spółki 276 747 87 852 65 973 21 738
- przypadający na udziały mniejszości 190 191 45 47
Ilość akcji 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy 8,14 2,58 1,94 0,64
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 540 248 237 989 128 789 58 889
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -394 739 -553 143 -94 101 -136 873
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 050 -56 619 -8 594 -14 010
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 109 459 -371 773 26 094 -91 991
30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
Aktywa trwałe 2 840 487 2 674 216 690 477 605 465
Aktywa obrotowe 554 222 402 012 134 723 91 019
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
RAZEM AKTYWA 3 394 709 3 076 228 825 200 696 484
Zobowiązania długoterminowe 731 167 626 566 177 735 141 860
Zobowiązania krótkoterminowe 380 013 307 016 92 375 69 511
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 2 273 760 2 133 067 552 715 482 944
Udziały nie dajace kontroli 9 769 9 579 2 375 2 169
Kapitał własny razem 2 283 529 2 142 646 555 090 485 113
Dane dotyczące Śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego LW BOGDANKA S.A.
Przychody ze sprzedaży 1 388 114 855 631 330 910 211 720
Zysk operacyjny 337 276 101 318 80 403 25 070
Zysk przed opodatkowaniem 338 905 107 696 80 791 26 649
Zysk netto roku obrotowego 275 191 86 911 65 602 21 506
Dochód całkowity za okres 275 191 86 911 65 602 21 506
Ilość akcji 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 509
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku 8,09 2,56 1,93 0,63
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 537 663 235 815 128 172 58 351
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -392 552 -550 208 -93 580 -136 145
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 050 -56 619 -8 594 -14 010
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 109 061 -371 012 25 999 -91 806
30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
Aktywa trwałe 2 862 206 2 696 269 695 757 610 457
Aktywa obrotowe 517 360 364 574 125 762 82 543
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
RAZEM AKTYWA 3 379 566 3 060 843 821 519 692 999
Zobowiązania długoterminowe 732 092 627 515 177 960 142 075
Zobowiązania krótkoterminowe 379 099 304 090 92 153 68 848
Kapitał własny 2 268 375 2 129 238 551 406 482 077
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA - 3Q2012.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA - 3Q2012
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalności GK LW BOGDANKA S.A. - 3Q2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z dzialalności GK LW BOGDANKA S.A. - 3Q2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(81) 462 56 00 (81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
do1pxhr

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
2012-11-07 Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych, Główny Księgowy
2012-11-07 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki
2012-11-07 Lech Tor Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

do1pxhr

Podziel się opinią

Share
do1pxhr
do1pxhr