Trwa ładowanie...
d1cw9r1
espi

M DEVELOPMENT - Uchwały Zarządu dotyczące emisji Akcji serii E1 Spółki w ramach kapitału docelowe ... - EBI

M DEVELOPMENT - Uchwały Zarządu dotyczące emisji Akcji serii E1 Spółki w ramach kapitału docelowego. (28/2014)
Share
d1cw9r1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zarządu dotyczące emisji Akcji serii E1 Spółki w ramach kapitału docelowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M FOOD SA (dawniej M Development SA) z siedzibą w Łodzi (?Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 18 listopada 2014 roku, działając na podstawie postanowień § 8a Statutu Spółki, zawierających upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, podjął dwie uchwały (decyzje jednoosobowego Zarządu) tj. Uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 oraz Uchwałę nr 2 w sprawie określenia zasad emisji akcji serii E1. Na mocy Uchwały nr 1 Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 (jeden milion) złotych, w drodze emisji, w granicach kapitału docelowego, nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja (zwanych dalej: ?Akcjami serii E1?). Zgodnie z treścią Uchwały nr 2, objęcie Akcji serii E1 w ramach emisji, o której mowa powyżej, nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych
adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji serii E1 zostaną zawarte w okresie od dnia 18 listopada 2014 roku do dnia 18 grudnia 2014 roku, zaś cena emisyjna Akcji serii E1 została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną, zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 KSH, w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,60 zł za jedną Akcję serii E1. Na mocy postanowień przedmiotowej Uchwały Zarządu, Akcje serii E1 pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego i będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. Zarząd Spółki postanowił również, że Akcje serii E1 będą miały formę zdematerializowaną i zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku. Niezwłocznie po zakończeniu subskrypcji Akcji serii E1, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej zakończenia, Spółka przekaże do publicznej wiadomości szczegółowy raport podsumowujący subskrypcję Akcji serii E1, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Kochański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cw9r1

Podziel się opinią

Share
d1cw9r1
d1cw9r1