Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

M.W. TRADE - Raport kwartalny Q 3/2013

M.W. TRADE - Raport kwartalny Q 3/2013
Share
d10qzpi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 45 249 31 757 10 715 7 571
Koszty działalności podstawowej 32 194 24 845 7 623 5 923
Zysk brutto ze sprzedaży 13 055 6 912 3 091 1 648
Zysk z działalności operacyjnej 13 102 6 872 3 102 1 638
Zysk brutto 13 334 7 159 3 157 1 707
Zysk netto 10 801 5 770 2 558 1 376
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -100 088 -48 695 -23 700 -11 564
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -345 -457 -82 -109
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 100 056 46 863 23 692 11 128
Przepływy pieniężne netto, razem -377 -2 289 -90 -546
Aktywa, razem 502 815 361 399 119 255 87 850
Zobowiązania, razem 442 918 311 244 105 049 75 659
Kapitał własny 59 897 50 155 14 206 12 192
Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,29 0,69 0,31 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję 7,14 5,98 1,69 1,45
wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem) 88,1% 86,1%
Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę euro (EUR) w następujący sposób: 1) pozycje bilansowe: według średniego kursu NBP a) na 30 września 2013 roku – 4,2163 PLN, b) na 30 września 2012 roku – 4,1138 PLN; 2) pozycje rachunku zysków i strat: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca a) 2013 roku – 4,2231 PLN, 2012 roku – 4,1948 PLN.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport 3Q2013_M.W. Trade SA.pdf Raport kwartalny za 3Q2013_M.W. Trade SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2013
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-10-28
M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
biuro@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)
d10qzpi

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2013-10-28 Dariusz Strojewski Członek Zarządu
2013-10-28 Maciej Mizuro Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi