WP
WP
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
kultura

MAC: deklaracja po spotkaniu min. Boniego z przedstawicielami bibliotek szkolnych i publicznych

...
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

25.09. Warszawa - MAC informuje:

22 sierpnia 2013 r. po spotkaniu Michała Boniego, ministra administracji i cyfryzacji z przedstawicielami bibliotek szkolnych i publicznych została zainicjowana deklaracja, której treść wraz z nazwiskami sygnatariuszy zamieszczam poniżej.

Deklaracja

WP

Dokonujący się gwałtowny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych istotnie wpływa na obraz życia publicznego, zmienia relacje obywatel-instytucje, a jednocześnie tworzy bezprecedensowe możliwości wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i grupowego.

Niski w skali kraju i silnie zróżnicowany pomiędzy miastami i obszarami wiejskimi stopień wykorzystania technologii cyfrowych rodzi zjawisko wykluczenia cyfrowego, tworzy nowe podziały społeczne, a w konsekwencji obniża tempo i jakość procesów modernizacyjnych zachodzących w Polsce. Diagnozowane są też nowe bariery w dostępie do Internetu: coraz rzadziej wynikają one z przyczyn ekonomicznych, a coraz częściej - psychologicznych i kompetencyjnych. Wykluczenie cyfrowe w Polsce jest niezwykle poważnym problemem, a jego systemowe ograniczenie stanowi ogromne wyzwanie, które można jedynie porównywać z procesem upowszechniania umiejętności czytania i pisania na przełomie XIX i XX wieku.

Według wyników Diagnozy Społecznej 2013 główną przyczyną niekorzystania z Internetu jest niedostrzeganie potrzeby korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ograniczanie wykluczenia cyfrowego wymaga więc nie tylko fizycznego udostępnienia Internetu, lecz także wywołanie społecznego "popytu" na korzystanie z nowoczesnych technologii w środowiskach wykluczonych i zapewnienie im stałego wsparcia.

W trudnym procesie dochodzenia do optymalnych modeli podnoszenia umiejętności cyfrowych i instytucjonalnych narzędzi ich wdrażania, jest miejsce dla bibliotek publicznych i szkolnych. Jest ich łącznie ponad 20.000. Biblioteki publiczne, powiązane w trójstopniową sieć, są mocno zakorzenione w przestrzeni społecznej kraju, apolityczne i silnie powiązane ze środowiskiem lokalnym. Są wszędzie: w gminach, sołectwach, w małych miasteczkach, na osiedlach i w dzielnicach miast. Jako jedyne oferujące bezpłatne usługi, w pełni demokratyczne instytucje mające bliskie relacje z mieszkańcami cieszą się bardzo wysokim poziomem zaufania społecznego, co pozwala im pełnić rolę miejsca sprzyjającego edukacji formalnej i nieformalnej, kontaktom międzyludzkim i tworzeniu kapitału społecznego. Z kolei biblioteki szkolne, obejmujące swoim wpływem wszystkich młodych obywateli, mogą zapewnić im solidne podstawy kompetencji cyfrowych i informacyjnych. Mogą też otwierać się na potrzeby okolicznych mieszkańców, udostępniając im
miejsce, technologię i kompetentnego przewodnika w osobie bibliotekarza szkolnego.

WP

Trwające właśnie przygotowania programów operacyjnych dla nowej perspektywy budżetowej funduszy europejskich na lata 2014-2020 tworzą sprzyjające i niepowtarzalne warunki, aby ustanowić trwały mechanizm podnoszenia umiejętności cyfrowych przez całe życie, wykorzystujący istniejące zasoby instytucjonalne, takie jak: publiczne punkty dostępu do internetu, środowisko "Latarników", czy właśnie biblioteki. Sieć bibliotek, także ze względu na jej trwałość, jest wręcz modelowym narzędziem do tworzenia takiego systemowego rozwiązania. Bibliotekarze potwierdzają gotowość pełnego wykorzystania potencjału instytucjonalnego i kadrowego oraz możliwości sieciowych bibliotek do systemowego i efektywnego poszerzenia pełnionych przez nie funkcji poprzez realizację działań na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych obywateli. Potencjał ten będzie mógł być w pełni wykorzystany do wywołania modernizacyjnego impulsu cyfrowego w skali całego kraju.

Powodzenie takiego strategicznego przedsięwzięcia (pod roboczym hasłem "Umiejętności dla przyszłości"), którego zasięg wykracza znacznie poza kompetencje jednego resortu, będzie wymagało zastosowania sprawdzonych, oryginalnych metod szkoleniowych, dostaw sprzętu ICT, a także podjęcia przez MAC i Lidera Cyfryzacji wysiłków na rzecz ustanowienia skutecznego modelu współpracy z administracją publiczną szczebla gminnego, wojewódzkiego i centralnego.

Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji; Lena Bednarska - Dyrektorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kulturalnej w Poznaniu; Danuta Brzezińska - Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich; Andrzej Dąbrowski - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach; Robert Gawłowski - Doradca Ministra Administracji i Cyfryzacji; Agnieszka Jędrzejczyk - Departament Analiz i Komunikacji Społecznej MAC; Ewa Kobierska-Maciuszko - b. Dyrektorka, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Beata Krawiec - Zespół Lidera Cyfryzacji MAC; Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej, Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej; Andrzej Marcinkiewicz - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie; Włodzimierz Marciński - Lider Cyfryzacji (MAC); Dorota Olejnik - Dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Maz.; Andrzej Paździerz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie k/Kielc; Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich; Małgorzata Steiner - kierująca Departamentem Analiz i Komunikacji Społecznej MAC; Juliusz Wasilewski - Redaktor Naczelny czasopisma "Biblioteka w Szkole"; Jacek Wojnarowski - Doradca Ministra Administracji i Cyfryzacji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

WP

kom/ amt/

Polub WP Finanse
WP
WP