Trwa ładowanie...
d3p8pg9
d3p8pg9
espi

MACROLOGIC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

MACROLOGIC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
Share
d3p8pg9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
sprawozdanie jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 290 11 075 3 092 2 792
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 669 1 609 672 406
Zysk (strata) brutto 2 841 1 599 715 403
Zysk (strata) netto 2 356 1 283 593 323
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 860 2 047 971 516
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -881 -1 357 -222 -342
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -836 596 -210 150
Przepływy pieniężne netto, razem 2 143 1 286 539 324
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 057 36 727 9 237 9 274
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 354 9 603 2 830 2 425
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 387 910 346 230
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 967 8 693 2 484 2 195
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 703 27 124 6 407 6849
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 889 1 889 471 477
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 888 719 1 888 719 1 888 719 1 888 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,25 0,68 0,31 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,61 14,36 3,39 3,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2 2,5 0,5 0,61
sprawozdanie skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 833 12 879 3 481 3 247
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 661 1 930 670 487
Zysk (strata) brutto 2 634 1 925 663 485
Zysk (strata) netto 2 122 1 592 534 401
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 023 2 088 1 012 526
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -919 -1 458 -231 -367
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 023 726 -257 183
Przepływy pieniężne netto, razem 2 081 1 356 524 342
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 660 40 210 9 886 10 153
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 129 12 024 3 273 3 036
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 576 1 126 393 284
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 553 10 898 2 880 2 752
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 531 28 186 6 613 7 117
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 889 1 889 471 477
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 888 719 1 888 719 1 888 719 1 888 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,12 0,82 0,28 0,21
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,92 14,80 3,47 3,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)Wartośćwypłaconej dywidendy w 2010 roku (za rok 2009) została przeliczona naeuro wg kursuśredniego NBP z dnia wypłaty:06.05.2010 r., kurs 4,0773 zł.Wartośćzadeklarownej w 2011 roku (za rok 2010) została przeliczona na euro wgkursuśredniego NBP z dnia podjęcia uchwały: uchwała numer 8 ZWZW z dnia23.03.2011 r., kurs 4,0353 zł
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
SAQS1_2011.pdf Raport skonsolidowany i jednostkowy Macrologic po I kwartale 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z§ 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-04-27
MACROLOGIC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGIC Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-717 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłopotowskiego 22
(ulica) (numer)
+48 222 566 222
(telefon) (fax)
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
(e-mail) (www)
522-000-28-25 012205939
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-27 Patrycja Ptaszek-Strączyńska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p8pg9

Podziel się opinią

Share
d3p8pg9
d3p8pg9