Trwa ładowanie...
d1ywush

MAGELLAN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

MAGELLAN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1ywush
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 138 721 119 908 32 943 28 730
Zysk na działalności operacyjnej 53 092 45 305 12 608 10 855
Zysk brutto 54 413 45 829 12 922 10 981
Zysk netto 43 409 37 155 10 308 8 902
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (147 954) (150 140) (35 135) (35 974)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 181 (138) 43 (33)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 147 438 153 701 35 013 36 827
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (335) 3 423 (80) 820
Aktywa razem 1 137 273 955 556 274 227 233 735
Zobowiązania długoterminowe 400 255 280 818 96 512 68 690
Zobowiązania krótkoterminowe 473 390 457 890 114 147 112 003
Kapitał własny 263 628 216 848 63 568 53 042
Kapitał akcyjny 1 954 1 954 471 478
Średnia liczba akcji (w sztukach akcji) 6 514 088 6 514 088 6 514 088 6 514 088
Zysk na jedną akcję (w PLN / EUR) *) 6,66 5,70 1,58 1,37
Zysk rozwodniony na jedna akcję (w PLN / EUR) 6,58 5,68 1,56 1,36
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) **) 40,47 33,29 9,76 8,14
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku; kurs ten wyniósł za dwanaście miesięcy 2013 roku: 1 EUR = 4,2110 PLN, za dwanaście miesięcy 2012 roku: 1 EUR = 4,1736 PLN;- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN; na 31 grudnia 2012 r.: 1 EUR = 4,0882 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport z badania GK Magellan_2013-12-31.pdf Opinia i raport z Badania Grupa Magellan
List Prezesa 2013-12-31 skonsolidowany.pdf List Prezesa Grupa Magellan
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013-12-31.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 Grupa Magellan
Sprawozdanie z działalnosci GRUPY za rok 2013.pdf Sprawozdanie z działalnosci Grupa Magellan
Oświadczenie Zarządu SKONSOLIDOWANE 2013-12-31.pdf Oświadczenia Zarządu Grupa Magellan

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | magellan@magellan.pl | | www.magellansa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2014-03-21 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Urban Kielichowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Beata Buchner Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush