Trwa ładowanie...
d1pc3cb
espi

MAKRUM S.A. - Spełnienie warunku umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w Szczecinie (105/...

MAKRUM S.A. - Spełnienie warunku umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w Szczecinie (105/2012)
Share
d1pc3cb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 105 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie warunku umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w Szczecinie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. (Spółka) z siedzibą w Bydgoszczy w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 72/2012 z dnia 22 października 2012r. oraz raportu bieżącego RB 83/2012 z dnia 12 listopada 2012r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07 grudnia 2012r. otrzymała informację od przedstawiciela PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie o spełnieniu ostatniego z warunków umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (Umowa) zawartej przez Spółkę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna (Kupująca) z siedzibą w Bełchatowie tj. informację, że Prezydent Miasta Szczecina jako przedstawiciel Skarbu Państwa oświadczył, że nie skorzysta z prawa pierwokupu, przysługującego mu na podstawie art. 4 ust. 2 ww. ustawy o portach i przystaniach morskich. Zgodnie z powyższą umową Strony zobowiązują się zawrzeć umowę przeniesienia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia powyższego oświadczenia o nie wykonaniu prawa pierwokupu. Przedmiotem umowy jest przeniesienie
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości ? działki zabudowanej i niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,4351 ha oraz własności budynków i budowli położonych w granicach portu morskiego w Szczecinie przy ul. Gdańskiej obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki nr 104 obręb 84 Śródmieście o obszarze 1.3641 ha wraz z własnością budynków i budowli, posadowionych na tej działce, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności oraz prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 41/2 o powierzchni 0.0710 ha za łączną cenę 8 050 911 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście złotych) netto. Kupująca zgodnie z Umową zobowiązana jest do zapłaty Spółce kwoty wynikającej z ceny sprzedaży najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fordońska 40
(ulica) (numer)
052 561 23 30 052 321 00 78
(telefon) (fax)
sekretariat@makrum.pl www.makrum.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2012-12-07 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pc3cb

Podziel się opinią

Share
d1pc3cb
d1pc3cb