Trwa ładowanie...
d4bb63n
espi

MARKA - Uchwała Zarządu w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji. (6/2015) - EBI

MARKA - Uchwała Zarządu w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji. (6/2015)

Share
d4bb63n

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Marka SA (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że podjął w dniu 14 stycznia 2015 roku uchwałę nr 01/14/01/15 w sprawie ustanowienia I Programu Emisji Obligacji. Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki Marka S.A. z dnia 10.12.2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania w kwocie nie większej niż równowartość 2.500.000,00 EUR w drodze publicznych emisji obligacji na okaziciela. Uchwalono program emisji obligacji emitowanych przez Spółkę (?I Program Emisji Obligacji?), w ramach którego Spółka może emitować obligacje (?Obligacje?) w jednej lub większej liczbie serii, w ramach co najmniej dwóch ofert publicznych realizowanych w okresie ważności Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji, przy czym: 1) łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji i ich łączna wartość liczona według ceny emisyjnej wyniosą nie więcej, niż równowartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) euro, a wartość emisji
poszczególnych serii określana będzie według kursu euro/złoty z dnia podjęcia uchwały Zarządu Emitenta o emisji Obligacji w danej serii; 2) wartość nominalna jednej Obligacji każdej serii będzie równa cenie emisyjnej i wynosić będzie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych; 3) poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane warunki emisji, w tym zasady dotyczące wypłaty oprocentowania i jego wysokości, przy czym oprocentowanie będzie stałe; 4) jednocześnie Spółka może emitować jedną lub więcej serii Obligacji; 5) wszystkie Obligacje w ramach danej serii nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną; 6) warunki emisji każdej serii Obligacji zawarte będą w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji i Memorandum Informacyjnym dotyczącym danej serii Obligacji, a także w aneksach i komunikatach aktualizujących, opublikowanych na stronie internetowej Emitenta. Emisje Obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji będą dokonywane każdorazowo
na mocy uchwały Zarządu, która ustali w szczególności: 1) łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach danej serii oraz wysokość oprocentowania, 2) okresy odsetkowe dla poszczególnych serii, które będą wynosiły 3 lub 6 miesięcy; 3) czas wykupu dla danej serii, nie dłuższy jednak niż 5 (pięć) lat; 4) wskazanie, czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone i ewentualne określenie zabezpieczenia; 5) wskazanie czy Obligacje będą przedmiotem zawarcia umowy o rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; 6) wskazanie czy Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na wybranym dla danej serii Obligacji rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bb63n

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bb63n

Podziel się opinią

Share
d4bb63n
d4bb63n