Trwa ładowanie...
d1uw1th

MARVIPOL S.A. - Powołanie osób nadzorujących. (7/2013)

MARVIPOL S.A. - Powołanie osób nadzorujących. (7/2013)

Share
d1uw1th

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARVIPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób nadzorujących. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o następujących powołaniach osób nadzorujących: 1. W dniu 4 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wiesława Mariusza Różackiego, jako członka niezależnego, któremu powierzono pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Konstantego Grzegorza Malejczyka, jako członka niezależnego. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Wiesława Mariusza Różackiego stanowiska: Magister inżynier; Ukończył Politechnikę Warszawską - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Studium Podyplomowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych - Politechnika
Warszawska; Podyplomowe Studium Menadżerskie - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; 1987 ? 1989 - Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa- Adiunkt; 1982 ? 2005 - Energomontaż Północ S.A. - kolejne stanowiska: Inspektor Przygotowania Produkcji, Kierownik Działu Kontroli Jakości, zastępca Kierownika Budowy (czasowe oddelegowanie do Elektrim Przedsiębiorstwo Państwowe), Kierownik Robót (czasowe oddelegowanie do POLIMEX CEKOP Przedsiębiorstwo Państwowe, budowa Elektrowni Hanau Niemcy), Zastępca Naczelnego Inżyniera, Wiceprezes ds. Technicznych - Członek Zarządu (2000-2003), Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny (2003-2005); 2000 ? 2005 - Energomann Engineering Sp. z o.o. - Członek Zarządu (2000- 2003; Prezes Zarządu (2003-2005); 2005 ? 11.2012 - Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.- Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny; 06.2012 ? 10.2012 ? PBG S.A. Prezes Zarządu. Wiesław Mariusz Różacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wiesław Mariusz Różacki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Konstantego Grzegorza Malejczyka stanowiska: Generał brygady w st. sp.; Absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz Akademii Wojskowej w Warszawie; Służba wojskowa w Sztabie Generalnym WP w latach 1970 ? 1990, w tym służba w dyplomacji wojskowej, m. in. Rzeczoznawca Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie Polskiej w Austrii, Attaché Wojskowy, Morski i Lotniczy w Holandii; Od 1991 r. Szef Zarządu Wojskowych Służb Informacyjnych; Od 1994 r. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych; Od 1997 r. Główny Inspektor Ministerstwa Obrony Narodowej; W latach 1999 ? 2001 - Doradca Zarządu Alcatel S.A.; W latach 2001 ? 2002 - Członek Rady
Nadzorczej Pol-Aqua S.A.; W latach 2002 ? 2006 - Członek Zarządu, Wiceprezes F.S. Developement Sp. z o.o. (spółki-córki Rolmex S.A.); Od 2007 r. działalność gospodarcza na własny rachunek, w tym w szczególności: doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwo inwestycyjne na rzecz podmiotów zagranicznych oraz inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi a zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Konstanty Grzegorz Malejczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Konstanty Grzegorz Malejczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. W dniu 4 stycznia 2013 r. na podstawie zawartych w Statucie Marvipol S.A. uprawnień osobistych Mariusz Wojciech Książek powołał do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Pana
Jacka Wojciecha Jonak. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Jacka Wojciecha Jonak stanowiska: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ecole nationale d?administration w Paryżu; W roku 1995 Jacek Wojciech Jonak został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1989-1992 był zatrudniony w Ministerstwie Finansów, a następnie w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1992 r. do 1996 r. był zatrudniony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pełniąc funkcję Dyrektora Sekretariatu Komisji, a od roku 1995 ? Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Nadzoru. W latach 1997-2007 był partnerem w międzynarodowej firmie prawniczej Allen&Overy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną. Od roku 1995 pełni funkcję członka zarządu Fundacji Dobrych Pomysłów, której jest współfundatorem. Posiada 10% udziałów w Festiwale Muzyczne Sp. z o.o. Od roku 2006 pełni funkcję Sekretarza Rady Centrum im. Jana Pawła II "Nie lękajcie się"
(kościelna osoba prawna) oraz członka Rady Fundacji im. Lesława Pagi. Od listopada 2007 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A., a od roku 2008 członkiem Rad Nadzorczych Opony.pl S.A. oraz Silkroute Securities (Poland) sp. z o.o. Jacek Wojciech Jonak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jacek Wojciech Jonak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 536 50 00 | | +48 22 536 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

Podziel się opinią

Share
d1uw1th
d1uw1th