Trwa ładowanie...
d4amogx

MCI - Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w kapitale zakładowym ?Netia? S.A. - (info ...

MCI - Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w kapitale zakładowym ?Netia? S.A. - (informacja poufna) (7/2015)

Share
d4amogx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w kapitale zakładowym ?Netia? S.A. - (informacja poufna) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | MCI Management S.A. (?MCI?) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością X Spółka komandytowo ? akcyjna (?MCI VP X SKA?) z siedzibą w Warszawie (poprzednio Navicorp Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo ? akcyjna), spółka w 100 % zależna od funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 98,81 % certyfikatów inwestycyjnych, w dniu 27 marca 2015 roku zawarła z FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (?Fundusz?) Umowę Zobowiązującą (?Umowa Zobowiązującą?) do sprzedaży przez MCI VP X SKA do Funduszu 26.973.328 akcji (?Akcje?) spółki Netia S.A., stanowiących 7,75 % w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę jednostkową 5,86 złotych za 1 akcję, łącznie za kwotę 158.063.702.08 złotych (?Cena Akcji?). Na podstawie Umowy Zobowiązującej, Strony przyjęły m.in. następujące
zobowiązania: 1. Do dnia 9 kwietnia 2015 roku: ? Fundusz złoży wskazanemu przez siebie domowi maklerskiemu (?Dom Maklerski Funduszu?) zlecenie kupna Akcji od MCI VP X SKA za Cenę Akcji, z terminem realizacji tego zlecenia przez Dom Maklerski Funduszu w dniu 9 kwietnia 2015 roku (?Data Realizacji?) oraz dokona zapłaty Ceny Akcji zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt. 4 i 5 poniżej, ? MCI VP X SKA doprowadzi do zniesienia istniejących na Akcjach zabezpieczeń, ? MCI VP X SKA złoży wskazanemu przez siebie domowi maklerskiemu (?Dom Maklerski MCI VP X SKA?) zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Funduszu za Cenę Akcji, z terminem realizacji tego zlecenia przez Dom Maklerski MCI VP X SKA w Dacie Realizacji, przy czym zlecenie zostanie złożone pod warunkiem (zawartym w treści zlecenia), iż Cena Akcji zostanie zapłacona jednocześnie z realizacją tego zlecenia (na zasadzie ?delivery versus payment?). 2. MCI VP X SKA, nie później niż do dnia 9 kwietnia 2015 r. (włącznie) będzie miała prawo wskazania jako dzień
realizacji zleceń, o których mowa w pkt. 1, dzień 15 kwietnia 2015 r. (?Nowa Data Realizacji?), poprzez doręczenie Funduszowi pisemnego oświadczenia, wskazującego Nową Datę Realizacji. W takim przypadku do dnia 14 kwietnia 2015 r.: ? Fundusz złoży Domowi Maklerskiemu Funduszu zlecenie kupna Akcji od MCI VP X SKA za Cenę Akcji, z terminem realizacji tego zlecenia przez Dom Maklerski Funduszu w Nowej Dacie Realizacji oraz dokona zapłaty Ceny Akcji zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt. 4 i 5 poniżej, ? MCI VP X SKA doprowadzi do zniesienia istniejących na Akcjach zabezpieczeń (o ile nie zostały zniesione zgodnie z pkt. 1, ? MCI VP X SKA złoży Domowi Maklerskiemu MCI VP X SKA zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Funduszu za Cenę Akcji, z terminem realizacji tego zlecenia przez Dom Maklerski MCI VP X SKA w Nowej Dacie Realizacji, przy czym zlecenie zostanie złożone pod warunkiem (zawartym w treści zlecenia), iż Cena Akcji zostanie zapłacona jednocześnie z realizacją tego zlecenia (na zasadzie ?delivery versus
payment?). 3. Bez zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Strona nie odwoła ani nie zmieni treści swojego zlecenia, o którym mowa w pkt. 1 lub pkt. 2 powyżej ani nie dokonana innej czynności, w wyniku której Dom Maklerski Funduszu oraz Dom Maklerski MCI VP X SKA nie mógłby zrealizować zlecenia, o którym mowa w pkt. 1 lub pkt 2. 4. Rozliczenie pomiędzy Stronami Ceny Akcji, nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego Funduszu oraz Domu Maklerskiego MCI VP X SKA. 5. Fundusz zobowiązany jest do zdeponowania i utrzymania na rachunku pieniężnym w Domu Maklerskim Funduszu środków pieniężnych w taki sposób i w takiej wysokości (odpowiadającej przynajmniej wartości Ceny Akcji), aby na rzecz MCI VP X SKA na rachunek bankowy wskazany przez MCI VP X SKA zostały przelane środki w wysokości kwoty Ceny Akcji jednocześnie z realizacją zlecenia Funduszu kupna Akcji, o którym mowa w pkt. 1 lub pkt. 2 tj. zasadą ?delivery versus payment?. 6. W przypadku niewykonania któregokolwiek ze
zobowiązań wskazanych w pkt. 1 lub pkt. 2 lub pkt. 3 lub pkt. 5 poniżej, Strona naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary pieniężnej w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) za każdy przypadek naruszenia. 7. Realizacja zleceń, o których mowa w pkt. 1 lub pkt. 2 nastąpi na zasadzie ?delivery versus payment?, zgodnie z pkt. 5, to jest przeniesienie własności Akcji nastąpi w momencie uznania rachunku pieniężnego MCI VP X SKA w Domu Maklerskim MCI VP X SKA pełną kwotą Ceny Akcji. MCI VP X SKA oraz Fundusz w treści niniejszego raportu zwani są: łącznie ?Stronami?, a każde z osobna ?Stroną?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4amogx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@mci.pl | | www.mci.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Cezary Smorszczewski Prezes Zarządu
2015-03-27 Tomasz Czechowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4amogx

Podziel się opinią

Share
d4amogx
d4amogx