Trwa ładowanie...
d1w1hbj
espi

MEDIATEL - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

MEDIATEL - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d1w1hbj

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 54 704 | 60 518 | 13 041 | 14 617 | |
| | Zysk/Strata* z dzałalnośc operacyjnej | 1 592 | (494) | 380 | (119) | |
| | Zysk/Strata* brutto | 187 | (2 074) | 45 | (501) | |
| | Zysk/Strata* netto ogółem | 83 | (2 262) | 20 | (546) | |
| | Zysk/Strata* netto dla akcjonaruszy | 83 | (2 262) | 20 | (546) | |
| | Przepływy penężne netto z dzałalnośc operacyjnej | 1 907 | 1 163 | 455 | 281 | |
| | Przepływy penężne netto z dzałalnośc nwestycyjnej | (445) | 4 370 | (106) | 1 056 | |
| | Przepływy penężne netto z dzałalnośc fnansowej | (1 722) | (5 261) | (411) | (1 271) | |
| | Przepływy penężne netto, razem | (260) | 272 | (62) | 66 | |
| | Aktywa razem | 25 030 | 29 461 | 6 084 | 6 670 | |
| | Zobowiązania razem | 17 550 | 26 064 | 4 266 | 5 901 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | - | 209 | - | 47 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 17 550 | 25 855 | 4 266 | 5 854 | |
| | Kapitał własny | 7 480 | 3 397 | 1 818 | 769 | |
| | Kapitał własny przypadajacy na akcjonariuszy Spółki | 7 480 | 3 397 | 1 818 | 769 | |
| | Kapitał akcyjny | 2 236 | 1 817 | 544 | 411 | |
| | Liczba akcji (w sztukach) | 11 178 515 | 9 082 515 | 11 178 515 | 9 082 515 | |
| | Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)* | 0,01 | (0,25) | 0,00 | (0,06) | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)
| 0,67 | 0,37 | 0,16 | 0,08 | |
| | *Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 9.082.515 a na 31 grudnia 2012 roku 10.501.562.*
Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za 2012 rok - 4,1736 PLN; za 2011 rok - 4,1401 PLN.- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten
wyniósł na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN; na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy 2012.pdf List Prezesa Spółki do Akcjonariuszy za rok 2012
GK MEDIATEL -sprawozdanie 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mediatel za rok 2012
SprawozdanieZarząduGKMediatel2012.pdf Sprawozdanie z działalności GK Mediatel za rok 2012
Opinia i raport z badnia sprawozdanie skonsolidowane 2012.pdf Opinia i raport z badnia sprawozdania skonsolidowanego GK Mediatel

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FInansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)
MOK AUDYT MICHAŁ OKONIEWSKI
(podmiot uprawniony do badania)
d1w1hbj

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu
2013-03-20 Marek Nowakowski Członek Zarządu
2013-03-20 Zbigniew Kazimierczak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Justyna Zielińska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj