Trwa ładowanie...
d1khzyy
espi

MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza (5/2013)

MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza (5/2013)
Share
d1khzyy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDICA PRO FAMILIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Medica Pro Familia SA niniejszym informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Pani Anny Rogalskiej, posiadającej 1 000 000 akcji Spółki, tj. powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku następującej sprawy: "Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Medica Pro Familia SA" Treść zmienionego porządku obrad jest następująca: otwarcie walnego zgromadzenia 1) otwarcie walnego zgromadzenia 2) wybór komisji skrutacyjnej 3) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) sporządzenie listy obecności; 6) przyjęcie porządku obrad; 7) podjęcie uchwał: a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; b) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012, oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty; c) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; d) w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; e) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012; f) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012; g) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu; h) w sprawie: pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012; i) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej; j) w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 8) wolne wnioski; 9)
zamknięcie walnego zgromadzenia. Projekty uchwały zaproponowanej przez Panią Annę Rogalską: Uchwała Nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 W § 1 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 8 kwietnia 2013 roku, dokonuje się następującej zmiany: a) kwotę "3 000,00 (trzy tysiące złotych) brutto" zastępuje się kwotą "1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto", jako wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej b) kwotę "2 500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) brutto" zastępuje się kwotą "1 000,00 zł (tysiąc złotych) brutto", jako wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od 1 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ 2013.06.26_uzup.pdf | | | | | | | | | | |
| | FORMULARZ pełnomocnika_uzup.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICA PRO FAMILIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-868 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marymoncka 14 lok. 1
(ulica) (numer)
+48 22 834 63 36 +48 22 835 21 63
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
1182086113 146238323
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Marta Jeka Członek Zarządu
2013-06-07 Justyna Bełdyga Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1khzyy

Podziel się opinią

Share
d1khzyy
d1khzyy