Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

MENNICA - Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki (15/2012)

MENNICA - Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki (15/2012)
Share
d27uut4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2012 roku powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Mennicy Polskiej S.A. w zakresie obniżenia kapitału zakładowego w związku z dokonanym umorzeniem akcji. Obecnie opłacony w całości kapitał zakładowy Mennicy Polskiej S.A. wynosi 51.832.136 zł i dzieli się na 51.832.136 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-958 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pereca 21 21
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d27uut4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Barbara Sissons Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2012-06-13 Danuta Ciosek Prokurent, Główny Księgowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4