Trwa ładowanie...
d326ajm

MENNICA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

MENNICA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d326ajm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 797 238 905 410 190 303 215 011
Zysk na sprzedaży brutto 63 550 62 614 15 170 14 869
Zysk na sprzedaży netto 23 417 15 884 5 590 3 772
Zysk na działalności operacyjnej 32 225 42 424 7 692 10 075
Zysk przed opodatkowaniem 26 965 111 878 6 437 26 568
Skonsolidowany zysk netto 14 168 97 359 3 382 23 120
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 846 97 393 4 021 23 128
Całkowite dochody ogółem 18 892 36 268 4 510 8 613
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 21 570 36 302 5 149 8 621
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 228 53 608 9 603 12 730
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -317 855 187 284 -75 873 44 475
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 132 032 -112 238 31 516 -26 654
Przepływy pieniężne netto razem -145 595 128 654 -34 754 30 552
Aktywa trwałe razem 642 266 345 545 150 685 83 320
Aktywa obrotowe razem 350 084 525 125 82 135 126 622
Suma aktywów 992 350 870 670 232 820 209 942
Zobowiązania długoterminowe razem 150 846 93 900 35 391 22 642
Zobowiązania krótkoterminowe razem 199 801 124 551 46 876 30 033
Kapitał własny 641 703 652 219 150 553 157 267
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 585 608 594 376 137 392 143 320
Kapitał zakładowy 51 337 51 832 12 044 12 498
Liczba akcji w sztukach 51 337 426 51 832 136 51 337 426 51 832 136
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,28 1,88 0,07 0,45
Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej(w zł / EUR) 0,33 1,88 0,08 0,45
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 12,50 12,58 2,93 3,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GKMPSAOpinia audytora_31.12.2014.pdf GKMPSAOpinia audytora_31.12.2014
GKMPSARaport z badania_31.12.2014.pdf GKMPSARaport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego_31.12.2014
GKMPSASkonsolidowanesprawozdaniefinansowe_31.12.2014.pdf GKMPSASkonsolidowane sprawozdanie finansowe_31.12.2014
GKMPSASprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej_31.12.2014.pdf GKMPSASprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej_31.12.2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF / MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENNICA POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENNICA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-851 | | Warszawa, | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Waliców | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-23-255 | | 010635937 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp.z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2015-03-20 Katarzyna Iwuć Członek Zarzadu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Małgorzata Lis-Wąsowska Główna Księgowa,

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm