Trwa ładowanie...
d2q71rr
espi

MEX POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2014

MEX POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2014
Share
d2q71rr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 999 28 863 8 612 6 835
Koszt własny sprzedaży 31 843 24 176 7 617 5 725
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 156 4 687 994 1 110
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 190 1 974 285 467
Zysk (strata) brutto 744 1 341 178 318
Zysk (strata) netto 815 566 195 134
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,13 0,09 0,03 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2338 3 087 559 731
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (537) (97) (128) (23)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 534) (3 324) (367) (787)
Aktywa razem 22 741 22 739 5 446 5 483
Zobowiązania razem 12 831 13 135 3 073 3 034
Zobowiązania krótkoterminowe 9 052 7 577 2 168 1 750
Kapitał własny 9 910 9 604 2 373 2 218
Kapitał podstawowy 635 635 152 147
Liczba akcji w sztukach 6 354 080 6 354 080 6 354 080 6 354 080
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,56 1,51 0,37 0,35
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 525 2 201 1 082 521
Koszt własny sprzedaży - - - -
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 525 2 201 1 082 521
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 785 776 427 184
Zysk (strata) brutto 1 896 1 189 454 282
Zysk (strata) netto 1 621 956 388 226
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,26 0,15 0,06 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 523 1 576 364 373
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (806) 196 (193) 46
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (973) (1 884) (233) (446)
Aktywa razem 20 717 19 656 4 962 4 740
Zobowiązania razem 7 366 7 536 1 764 1 817
Zobowiązania krótkoterminowe 3 731 4 137 894 998
Kapitał własny 13 350 12 757 3 197 3 076
Kapitał podstawowy 635 635 152 153
Liczba akcji w sztukach 6 354 080 6 354 080 6 354 080 6 354 080
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,10 2,01 0,50 0,48
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-105 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piotrkowska 60
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
biuro@mexican.pl www.mexpolska.pl
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
d2q71rr

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za 3Q2014 .pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za 3 kw. 2014 r. zakończony 30 września 2014 r., sporzadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2014-11-12 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q71rr

Podziel się opinią

Share
d2q71rr
d2q71rr