Trwa ładowanie...
d1px5ds

MEX POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

MEX POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 554 42 551 11 351 10 105
Koszt własny sprzedaży 41 774 36 634 9 972 8 700
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5 780 5 916 1 380 1 405
Zysk (strata) na sprzedaży 1 651 1 598 394 379
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (435) 1 799 (104) 427
Zysk (strata) brutto (974) 1 339 (233) 318
Zysk (strata) netto (1 964) 646 (469) 153
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,25) 0,29 (0,06) 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 997 4 316 715 1 025
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (700) (403) (167) (96)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 585) (3 918) (378) (930)
Aktywa razem 20 381 22 739 4 782 5 483
Zobowiązania razem 13 263 13 135 3 112 3 167
Zobowiązania krótkoterminowe 7 757 7 577 1 820 1 827
Kapitał własny 7 119 9 604 1 670 2 316
Kapitał podstawowy 635 635 149 153
Liczba akcji w sztukach 6 354 080 6 354 080 6 354 080 6 354 080
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,12 1,51 0,26 0,36
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i Raport Grupy Kapitałowej Mex Polska SA.pdf Opinia biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania finans. grupy kapitałowej Mex Polska S.A.
SFskonsolidowaneMexPolska_2014-1.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za okres 12 mies. zakończony dnia 31.12.2014 r.
List prezesa zarządu.pdf List prezesa zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalnościn Grupy w 2014 r.
Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 - 20150317.pdf Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Mex Polska S.A. w roku 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEX POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 90-105 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piotrkowska | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 634 67 30 | | 42 634 67 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@mexican.pl | | www.mexpolska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 725-19-67-625 | | 100475941 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2015-03-20 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-20 PIOTR MIKOŁAJCZYK WICEPREZESB ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 TAXTEAM

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds