Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

MEX POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (12/2014)

MEX POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (12/2014)
Share
d4c5el8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEX POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Towarzystwem"), działającej w imieniu utworzonych przez siebie funduszy ? IDEA 20 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych (zwanych dalej łącznie "Funduszami"), że w wyniku zawarcia w dniu 11 lutego 2014 roku umowy zbycia akcji Spółki, aneksowanej w dniu 12 lutego 2014 roku, zmniejszył się o 5 % procentowy udział Funduszy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Towarzystwo poinformowało, że przed ww. transakcją, Fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 572.482 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 9,01% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonania 572.482 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Aktualnie Fundusze posiadają 254.782 sztuk akcji Spółki, które stanowią 4,01% w
kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 254.782 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, że inne podmioty zależne od Towarzystwa nie posiadają akcji Spółki oraz że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-111 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 4A
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
biuro@mexpolska.pl www.mexpolska.pl
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Paweł Kowalewski prezes zarządu
2014-02-21 Piotr Mikołajczyk wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8