Trwa ładowanie...
d1p1fqj

MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d1p1fqj

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | |
| | WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 932 306 | 937 301 | 222 545 | 222 584 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 344 | 32 991 | 8 198 | 7 834 | |
| | Zysk (strata) brutto | 21 712 | 21 294 | 5 183 | 5 057 | |
| | Zysk (strata) netto | 17 073 | 16 601 | 4 075 | 3 942 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 16 141 | 14 544 | 3 853 | 3 454 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 71 441 | 22 086 | 17 053 | 5 245 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -41 012 | -12 658 | -9 790 | -3 006 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -34 465 | -2 363 | -8 227 | -561 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -4 036 | 7 065 | -963 | 1 678 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 78 653 671 | 75 000 000 | 78 653 671 | 75 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | |
| | Stan na: | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa, razem | 803 010 | 860 480 | 188 398 | 207 485 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 508 501 | 598 729 | 119 302 | 144 369 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 155 280 | 141 539 | 36 431 | 34 129 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 329 530 | 402 964 | 77 313 | 97 165 | |
| | Kapitał własny | 294 509 | 261 751 | 69 096 | 63 115 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 245 567 | 215 415 | 57 614 | 51 942 | |
| | Kapitał zakładowy | 8 249 | 7 500 | 1 935 | 1 808 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 82 492 500 | 75 000 000 | 82 492 500 | 75 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 78 653 671 | 75 000 000 | 78 653 671 | 75 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 3,57 | 3,49 | 0,84 | 0,84 | |
| | WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 471 001 | 381 344 | 112 430 | 90 559 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 608 | 14 871 | 4 203 | 3 531 | |
| | Zysk (strata) brutto | 11 004 | 11 686 | 2 627 | 2 775 | |
| | Zysk (strata) netto | 8 684 | 9 276 | 2 073 | 2 203 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 62 306 | -5 248 | 14 873 | -1 246 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -61 949 | 1 732 | -14 787 | 411 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 670 | 11 177 | -2 070 | 2 654 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -8 313 | 7 661 | -1 984 | 1 819 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 78 653 671 | 75 000 000 | 78 653 671 | 75 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | |
| | Stan na: | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Aktywa, razem | 589 015 | 532 295 | 138 192 | 128 350 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 360 297 | 323 121 | 84 531 | 77 913 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 109 510 | 88 562 | 25 693 | 21 355 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 236 168 | 216 137 | 55 409 | 52 116 | |
| | Kapitał własny | 228 718 | 209 174 | 53 661 | 50 437 | |
| | Kapitał zakładowy | 8 249 | 7 500 | 1 935 | 1 808 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 82 492 500 | 75 000 000 | 82 492 500 | 75 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 2,77 | 2,79 | 0,65 | 0,67 | |
| | | | | | | |
| | Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 31.12.2014 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2623 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2013 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1472 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2014 – 31.12.2014 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1893 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,2110 EUR/PLN. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Rozszerzony Raport za IV kwartał 2014.pdf Skonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny za IV kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRBUD Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | budownictwo | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 96-100 | | Skierniewice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Unii Europejskiej | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 46/833-98-65 | | 46/833-98-28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 836-17-02-207 | | 750772302 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu Jerzy Mirgos
2015-02-26 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu Paweł Korzeniowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

Podziel się opinią

Share
d1p1fqj
d1p1fqj