Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy z Inwestorem (9/2011)

MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy z Inwestorem (9/2011)
Share
d2j5q0m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z Inwestorem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2011r. z dnia 09.02.2011r., Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") , działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Inwestorem - Gminą Michałowice (dalej "Zamawiający") umowę na budowę budynku Urzędu Gminy Michałowice wraz z infrastrukturą techniczną (dalej "Umowa").Wartość Umowy brutto: 15.769.000,00 zł.Strony Umowy ustaliły, że zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania Umowy.W przypadku niedotrzymania terminów pośrednich, terminu zakończenia przedmiotu umowy, nieterminowego usuwania usterek stwierdzonych podczas odbioru, nieterminowego usuwania usterek w ramach gwarancji bądź rękojmi Emitent zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5 % wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
46/833-98-65 46/833-97-32
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
836-170-22-07 750772302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m