Trwa ładowanie...
d3dvm7u
d3dvm7u
espi

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (12/2015)

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3dvm7u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A (dalej: "Spółka", "Kredytobiorca") informuje, że w dniu 8 maja 2015 roku zawarta została pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa Umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej (dalej: "Umowa"), której przedmiotem jest finansowanie realizacji kontraktu pn. ?Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25?. 1. Kwota limitu kredytowania: 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych). 2. Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2017 r. 3. Oprocentowanie: zmienne, ustalone jako suma stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży banku 4. Oprocentowanie dla zadłużenia przeterminowanego: zmienne, stanowiące czterokrotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. 5. Zabezpieczenia m.in: a) weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, b) upoważnienie do rachunku rozliczeniowego kredytobiorcy, c) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu
się egzekucji, d) oświadczenie poręczyciela wekslowego ? Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni o poddaniu się egzekucji. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na jej wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 30 grudnia 2014 roku. Raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. nr 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
46/833-98-65 46/833-98-28
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
836-17-02-207 750772302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2015-05-11 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dvm7u

Podziel się opinią

Share

d3dvm7u

d3dvm7u