Trwa ładowanie...
d4bfzvc
espi

MISPOL S.A. - Zawarcie ugody pomiędzy MISPOL S.A. i LS INVEST Sp. z o.o. (39/2011)

MISPOL S.A. - Zawarcie ugody pomiędzy MISPOL S.A. i LS INVEST Sp. z o.o. (39/2011)
Share
d4bfzvc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie ugody pomiędzy MISPOL S.A. i LS INVEST Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2011 z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie oświadczeń woli o uchyleniu się przez Mispol S.A. od skutków prawnych oświadczeń woli złożonych przez Mispol S.A. poprzez zawarcie Umów Sprzedaży akcji PMB S.A., Zarząd Mispol S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej "MISPOL") niniejszym informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011 roku spółki MISPOL i LS Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej "LS INVEST") zawarły ugodę (dalej "Ugoda"), na podstawie której MISPOL i LS INVEST regulują wzajemne relacje powstałe w związku z zawartą w dniu 10 grudnia 2010 roku umową sprzedaży ("Umowa Sprzedaży") 4.124 (czterech tysięcy stu dwudziestu czterech) akcji imiennych serii B o numerach od 105.001 do 109.124 o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda ("Akcje") spółki PMB S.A. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Poziomej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000128379 ("PMB"), na podstawie której LS INVEST sprzedał MISPOL Akcje za łączną cenę
638.042,80 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i 80/100) ("Cena"), to jest po 154,71 zł (sto pięćdziesiąt cztery złote 71/100) za każdą Akcję oraz w związku ze złożonym w dniu 13 maja 2011 roku przez MISPOL oświadczeniem ("Oświadczenie"), w którego treści MISPOL oświadczył, że uchyla się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego przez MISPOL poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży. Ugoda obejmuje w szczególności postanowienia, na podstawie których LS INVEST zobowiązał się do zapłaty na rzecz MISPOL kwoty 638.042,80 zł i w tym zakresie poddał się w dniu zawarcia Ugody egzekucji roszczenia o zapłatę uzgodnionej kwoty w trybie art. 777 § 1 pkt. 4) kodeksu postępowania cywilnego, a MISPOL w dniu zawarcia Ugody zobowiązał się do zwrotu LS INVEST dokumentów odcinków zbiorowych Akcji. Ponadto na podstawie Ugody MISPOL ze skutkiem od dnia zawarcia Ugody zrzekł się wszelkich roszczeń wobec LS INVEST oraz Prezesa Zarządu LS INVEST Pana Roberta Smolarczyka wynikających z wszelkich podstaw
prawnych związanych z Akcjami, a LS INVEST zrzekł się wszelkich roszczeń wobec MISPOL oraz wobec Prezesa Zarządu MISPOL Pani Mirosławy Achinger oraz Członka Zarządu Pana Piotra Domaszewskiego wynikających z wszelkich podstaw prawnych związanych z Akcjami. Dodatkowo MISPOL oświadcza, iż przedstawiony przez MISPOL w raporcie bieżącym nr 32/2011 z dnia 13 maja 2011 roku zarzut "zatajenia istniejącej w dniu 10 grudnia 2010 r. niewypłacalności PMB" nie miał na celu naruszenia dobrego imienia LS INVEST ani jakiejkolwiek z osób odpowiedzialnych za działania LS INVEST. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie ? informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
d4bfzvc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Mirosława Achinger Prezes Zarządu
2011-06-15 Piotr Domaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bfzvc

Podziel się opinią

Share
d4bfzvc
d4bfzvc