Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

MISPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (10/2012)

MISPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (10/2012)
Share
d4ifmqq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2012 roku powziął informację o podpisaniu w dniu 23 marca 2012 roku przez MISPOL GROUP CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (spółkę zależną od Emitenta) umowy pożyczki ze spółką NDX, UAB z siedzibą w Wilnie (dalej jako "NDX"), Republika Litewska. Na mocy niniejszej umowy NDX zobowiązał się udzielić spółce MISPOL GROUP CONSULTING Sp. z o.o. pożyczki w kwocie do 3.000.000,00 Euro (co stanowi równowartość 12.494.700,00 PLN według kursy średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 marca 2012 roku). Wypłata środków z udzielonej pożyczki będzie następowała na podstawie wniosków o wypłatę kierowanych przez MISPOL GROUP CONSULTING Sp. z o.o. do NDX. Udzielona pożyczka oprocentowana jest w oparciu o referencyjną stopę procentową w obrocie międzybankowym strefy EURO - EURIBOR 3M - powiększoną o marżę pożyczkodawcy. Zabezpieczeniem niniejszej pożyczki będzie ustanowienie zastawu na wszystkich udziałach spółki "QUINFOOD" SOOO z siedzibą w Grodnie
(Republika Białorusi), jakie posiada MISPOL GROUP CONSULTING Sp. z o.o. tj. 99% udziałów o wartości nominalnej 198.000,00 USD. MISPOL GROUP CONSULTING Sp. z o.o. w niniejszej umowie zobowiązała się do ustanowienia powyższego zastawu w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki. Termin ostatecznej spłaty pożyczki strony ustaliły na dzień 22 marca 2013 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% wielkości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
5422377014 050400516
(NIP) (REGON)
d4ifmqq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Petras Jašinskas Prezes Zarządu
2012-03-23 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq