Trwa ładowanie...
d9wvpjs

MIT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

MIT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d9wvpjs
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 87 274 105 030 20 833 25 326
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -253 430 18 153 -60 495 4 377
Zysk (strata) brutto -258 238 8 294 -61 643 2 000
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -259 441 7 528 -61 930 1 815
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 625 23 265 4 446 5 610
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 240 -14 165 -1 490 -3 416
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 372 -8 657 -3 192 -2 087
Przepływy pieniężne netto, razem -987 443 -236 107
Aktywa razem 264 337 516 362 62 017 124 509
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 858 134 392 33 282 32 405
Zobowiązania długoterminowe 24 397 26 029 5 724 6 276
Zobowiązania krótkoterminowe 114 435 105 570 26 848 25 456
Kapitał własny 122 479 381 970 28 735 92 103
Kapitał zakładowy 166 034 166 034 38 954 40 035
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 122 479 381 970 28 735 92 103
EBITDA -234 352 34 753 -55 941 8 380
Liczba akcji (w szt.) 159 647 604 159 647 604 159 647 604 159 647 604
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,63 0,05 -0,39 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,77 2,39 0,18 0,58
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 2 051 3 617 490 859
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 327 2 571 317 611
Zysk (strata) brutto -249 683 1 623 -59 601 385
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -249 683 1 623 -59 601 385
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 030 6 923 962 1 644
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 -11 -1 -3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 034 -6 912 -963 -1 641
Przepływy pieniężne netto, razem -9 0 -2 0
Aktywa razem 174 330 420 992 40 900 101 512
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 537 40 516 10 214 9 769
Zobowiązania długoterminowe 6 926 7 809 1 625 1 883
Zobowiązania krótkoterminowe 36 161 32 264 8 484 7 780
Kapitał własny 130 793 380 476 30 686 91 743
Kapitał zakładowy 166 034 166 034 38 954 40 035
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 130 793 380 476 30 686 91 743
EBITDA 1 439 2 610 343 620
Liczba akcji (w szt.) 159 647 604 159 647 604 159 647 604 159 647 604
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,56 0,01 -0,37 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,82 2,38 0,19 0,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr - 4 - 2014_GK MIT Mobile Internet Technology.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za IV kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9wvpjs

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jana Pawła II | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Leszek Kułak Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9wvpjs

Podziel się opinią

Share
d9wvpjs
d9wvpjs