Trwa ładowanie...
d4643ns
espi

MLP GROUP S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji spółki MLP Group S.A. (6/2013)

MLP GROUP S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji spółki MLP Group S.A. (6/2013)
Share
d4643ns

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MLP GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji spółki MLP Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej 754.719 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda oraz 3.018.876 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda ("Oferta"). Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w poniższym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 października 2013 r. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: - zapisy w transzy inwestorów indywidualnych ? 8-15 października 2013 roku - zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych ? 16-18 października 2013 roku 2. Data przydziału papierów wartościowych: 21 października 2013 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą: Oferta obejmowała 3.773.595 akcji Spółki, w tym 3.018.876 akcji serii C oraz 754.719 akcji serii A. 4. Stopa redukcji w
poszczególnych transzach: - w transzy inwestorów indywidualnych - 19,8% - w transzy inwestorów instytucjonalnych - 0% 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Złożono zapisy na 3.866.517 akcji, w tym na: - 470.282 akcji w transzy inwestorów indywidualnych - 3.396.235 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach Oferty dokonano przydziału 754.719 akcji serii A oraz 3.018.876 akcji serii C, łącznie 3.773.595 akcji, w tym: - 377.360 akcji w transzy inwestorów indywidulanych - 3.396.235 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych 7. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane): Akcje serii A oraz akcje serii C były nabywane (obejmowane) po cenie równej 24,00 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Zapisów na akcje serii A oraz akcje serii C dokonało
422 osób i instytucji, w tym: - w transzy inwestorów indywidualnych - 352 osoby - w transzy inwestorów instytucjonalnych - 70 instytucji 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Dokonano przydziału akcji serii A oraz akcji serii C 421 osobom i instytucjom, w tym: - w transzy inwestorów indywidualnych - 351 osób - w transzy inwestorów instytucjonalnych - 70 instytucji 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje nie zostały objęte przez subemitentów. 11. Wartość przeprowadzonej oferty: 90.566.280 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: a) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty, b) wynagrodzenie subemitentów, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocja oferty: Ze względu na fakt, że na dzień niniejszego raportu
bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. albo w formie raportu bieżącego. Jednocześnie Spółka zaznacza, że część kosztów Oferty, w tym część prowizji Oferującego, została poniesiona przez Sprzedającego i w związku z tym nie jest objęta niniejszym raportem bieżącym. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Ze względu na fakt, że na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Spółkę zostanie przekazana do
publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. albo w formie raportu bieżącego. Jednocześnie Spółka zaznacza, że część kosztów Oferty, w tym część prowizji Oferującego, została poniesiona przez Sprzedającego i w związku z tym nie jest objęta niniejszym raportem bieżącym. Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 8
(ulica) (numer)
+48 22 738 30 10 +48 22 738 30 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
534-10-12-136 010971300
(NIP) (REGON)
d4643ns

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Michael Shapiro Prezes Zarządu
2013-10-28 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4643ns

Podziel się opinią

Share
d4643ns
d4643ns