Trwa ładowanie...
d3zaqjx
d3zaqjx
espi

MNI - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

MNI - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3zaqjx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 181 021 232 387 43 211 55 186
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 661 26 865 3 500 6 380
Zysk (strata) brutto -12 138 3 498 -2 897 831
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -8 984 -2 747 -2 145 -652
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 356 35 329 4 620 8 390
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 558 -11 405 -372 -2 708
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 355 -26 908 -4 620 -6 390
Przepływy pieniężne netto, razem -1 557 -2 984 -372 -709
Aktywa razem 597 112 676 696 140 092 163 169
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 254 717 281 020 59 760 67 761
Zobowiązania długoterminowe 49 528 57 564 11 620 13 880
Zobowiązania krótkoterminowe 200 616 211 667 47 068 51 039
Kapitał własny 342 395 395 676 80 331 95 408
Kapitał zakładowy 98 946 98 946 23 214 23 858
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 289 027 334 487 67 810 80 654
EBITDA 59 703 65 417 14 251 15 535
Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,09 -0,03 -0,02 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,92 3,38 0,69 0,82
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RS2014GK MNI.pdf Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 Grupy Kapitałowej MNI

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-04-30
MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)
Biuro Audytorsko - Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. Warszawa ul. Kobielska 23 lok.166
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-30 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-30 Anna Gac Gł. Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zaqjx

Podziel się opinią

Share

d3zaqjx

d3zaqjx