Trwa ładowanie...
d4byqnn

MNI - Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży Data Center (Centrum Kolokacji) (15/2015)

MNI - Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży Data Center (Centrum Kolokacji) (15/2015)

Share
d4byqnn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży Data Center (Centrum Kolokacji) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 8 maja 2015 roku spółka zależna Emitenta ? MNI Centrum Usług S.A. zawarła z spółką Expedite Advisors Ltd. umowę przedwstępną sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (Umowa), w skład którego wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność budynku, położonych w Warszawie, Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku numer 4 (Nieruchomości), wraz z infrastrukturą oraz składnikami niematerialnymi i materialnymi, przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego dostępu do Internetu, kolokacji i transmisji danych (Centrum Kolokacji - Data Center). Na podstawie powyższej Umowy Strony zobowiązały się do zawarcia Umowy Przyrzeczonej sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przedwstępnej, pod warunkiem spełnienia następujących
warunków: 1. uzyskania przez Kupującego pozytywnych wyników audytu Nieruchomości oraz Data Center wraz z umowami regulującymi status techniczny, formalnoprawny oraz budowę i eksploatację Data Center oraz umowami związanymi z utrzymaniem, eksploatacją, prowadzeniem i funkcjonowaniem Data Center; 2. uzyskania przez Strony wszystkich przewidzianych prawem i aktami wewnętrznymi zgód korporacyjnych; 3. uzyskania zgody banków finansujących Sprzedającego na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Strony uzgodniły cenę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na kwotę 17.500.000 PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych), która to kwota zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów a jej wartość jest zgodna z wartościami rynkowymi. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza
10% kapitałów własnych MNI S.A. Powyższa umowa jest konsekwencją podpisania listu intencyjnego pomiędzy stronami, o podpisaniu którego Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2015 z dnia 12 kwietnia 2015 roku oraz nr 14/2015 z dnia 5 maja 2015 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539) i §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn