Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

MNI - Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ...

MNI - Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (49/2011)
Share
d36pyzr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, iż w dniu 8 lipca 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych o treści następującej: "W imieniu mojego Mocodawcy ? Andrzeja Piechockiego działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis załączam do niniejszego zawiadomienia, wykonując obowiązek informacyjnych wynikający z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych, niniejszym informuję o nabyciu przez pana Andrzeja Piechockiego
będącego Prezesem Zarządu Spółki pakietu 88.268 akcji spółki MNI S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informuję, że: 1 Wskazanie imienia i nazwiska osoby obowiązanej do przekazania informacji Osobą zobowiązania do przekazania niniejszej informacji jest Andrzej Piechocki. 2 Wskazanie przyczyn przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązania do przekazania informacji z emitentem Pan Andrzej Piechocki jest Prezesem Zarządu Emitenta. 3 Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy zawiadomienie Niniejsze
zawiadomienie dotyczy akcji spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie. 4 Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w drodze realizacji zleceń kupna akcji złożonych na powyżej wskazanym rynku regulowanym w dniach 5, 6 i 7 lipca 2011 roku. 5 Data i miejsce zawarcia transakcji Transakcja nabycia akcji została zawarta w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniach 5,6 i 7 lipca 2011 roku. 6 Cena i wolumen transakcji Niniejsza transakcja dotyczyła 88.268 akcji, z których nabyto: 25.296 akcji za cenę 2,90 zł za jedną akcję, 12.972 akcji za cenę 2,95 zł za jedną akcję oraz 50.000 akcji za cenę 2,93 zł, tj. łącznie cały pakiet za 258.125,8 złotych. 7 Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy
udział w ogólnej liczbie głosów Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Pan Andrzej Piechocki posiadał 13.186.357 akcji spółki MNI S.A. co stanowi 13,33 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 13.186.357 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 13,32 procent ogólnej liczby tychże głosów. 8 Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji Pan Andrzej Piechocki posiada 13.274.625 akcji spółki MNI S.A. co stanowi 13,42 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 13.274.625 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 13,41 procent ogólnej liczby tychże głosów. 9 Informacje o zamiarze dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 12 miesięcy Pan Andrzej Piechocki zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększać posiadanych udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w
przypadku gdy będzie to uzasadnione wynikami osiąganymi przez spółkę oraz aktualnym kursem akcji. 10 Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zgłoszenia Podmiot dokonujący zgłoszenia nie posiada innych podmiotów zależnych. 11 Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 12 pkt. 3 litera c Ustawy Podmiot dokonujący niniejszego zgłoszenia nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 12 Data i miejsce sporządzenia informacji Niniejsza informacja została sporządzona w Warszawie w dniu 08 lipca 2011 roku." Podstawa prawna: art.160 ust.4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Leszek Kułak Członek Zarządu
2011-07-08 Marek Południkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr